മുമ്പേ പറയപ്പെട്ട സത്വശുദ്ധി, മന്ത്രശുദ്ധി, ദ്രവ്യശുദ്ധി എന്നിവ ശ്രീചക്രപൂജയ്ക്കും ബാധകമാണോ?

ഇവ മൂന്നും എല്ലാ ആചാരങ്ങൾക്കും ബാധകമാണ്. അന്തഃകരണ ശുദ്ധിയില്ലാതെ പൂജ ചെയ്തതുകൊണ്ട് യാതൊരു കാര്യവും ഇല്ല. മന്ത്രസിദ്ധി കൈവരാത്ത ഒരാൾ പൂജചെയ്തതുകൊണ്ടും ഫലമില്ല. മന്ത്രസിദ്ധി കൈവന്നോ ഇല്ലയോ എന്നത് സ്വയം വിമർശിച്ച് സ്വാനുഭവത്തിൽ തീരുമാനിക്കേണ്ടതാണ്. ശ്രീഗുരുവിൽ നിന്ന് ശ്രീവിദ്യാമന്ത്രം ഗ്രഹിച്ച് അക്ഷരലക്ഷം ജപിച്ച ശേഷം മാത്രമേ ശ്രീചക്രപൂജ ചെയ്‌താൽ ഫലമുണ്ടാവുകയുള്ളു. ജപത്തിനാണ് പ്രാധാന്യമുള്ളത്. പുരശ്ചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് ശ്രീചക്രപൂജ ആചരിക്കുന്നത്.

മന്ത്രം വ്യക്തമായും സ്ഫുടമായും ഉച്ചരിക്കണം. അതല്ലെങ്കിൽ അർത്ഥഭേദം വന്നുപോകും. വൈദികമന്ത്രങ്ങൾക്ക് പറയപ്പെട്ട ഉദാത്ത അനുദാത്ത സ്വരിത നിയമങ്ങൾ ഒന്നും ഇവിടെ അവലംബിക്കേണ്ടതില്ല. അതിനാൽ പൂജക്കുള്ള മന്ത്രങ്ങൾ ശ്രീഗുരുവിൽ നിന്നും കേട്ടുപഠിക്കേണ്ടതാണ്. ദ്രവ്യശുദ്ധി എന്നത് പൂജയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങളെയാണല്ലോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. വെള്ളത്തിൽ കഴുകി ശുദ്ധിയാക്കേണ്ടവ അങ്ങനെയും പ്രോക്ഷിച്ച് ശുദ്ധമാക്കേണ്ടവ അങ്ങനെയും ആചരിച്ചിരിക്കണം. പഞ്ചമകാരങ്ങൾക്ക് ഓരോന്നിനും സംസ്കരണ മന്ത്രമുണ്ട്. അതിനാൽ അവ മന്ത്ര സംസ്കാരം ചെയ്തേ ഉപയോഗിക്കാവു.

പൂജയ്ക്ക് ആവശ്യമായിവരുന്ന ധനവും ശുദ്ധമായിരിക്കണം. അതും ദ്രവ്യശുദ്ധിയിൽപ്പെട്ടതാണ്. അന്യായമായി ആർജ്ജിച്ച ധനം ഉപയോഗിച്ച് പൂജ ചെയ്യുവാൻ പാടില്ല. മറ്റൊരാളുടെ ധനം ഉപയോഗിച്ചും പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്നും പിരിവെടുത്തും പൂജ ചെയ്യേണ്ടതില്ല.

കാരണവശാൽ മറ്റൊരാളുടെ ഗൃഹത്തിൽ പൂജ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ ഗൃഹസ്ഥന്റെ ധനം ഉപയോഗിച്ച് പൂജ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഗൃഹസ്ഥനും പൂജകനും തുല്യഫലമാണ് ലഭിക്കുന്നത്. പൂജയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർക്കും അതിന്റെതായ ഫലം ഉണ്ടായിത്തീരും. പങ്കെടുക്കുന്നവർക്ക് അവരുടേതായ ധനം സമർപ്പിക്കുന്നതിൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല. അത് ഏതെങ്കിലും സ്വാർത്ഥകാമനകൾ വെച്ചുകൊണ്ടാവരുത്. ദേവതാസമർപ്പണം എന്ന മനോഭാവത്തോടു കൂടിയായിരിക്കണം. എന്നാൽ മറ്റൊരാൾ പൂർണ്ണമനസ്സോടെയല്ലാതെയും അവജ്ഞയോടെയും സമർപ്പിക്കുന്ന ധനം ഒരു കാരണവശാലും സ്വീകരിച്ചു കൂടാത്തതുമാകുന്നു.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.