ശ്രീചക്രപൂജയിൽ ബലി ഏതൊക്കെ പ്രകാരത്തിലാണ്?

ശ്രീപരശുരാമകല്പസൂത്രമനുസരിച്ച് വിഘ്നബലി മാത്രമേ ശ്രീചക്ര പൂജയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളുവെങ്കിലും തന്ത്രാന്തരങ്ങളിൽ വടുകബലി, യോഗിനീബലി, ക്ഷേത്രപാലബലി തുടങ്ങിയവയെക്കുറിച്ചും പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്.