മദ്യംകൊണ്ട് വിശേഷിച്ച് എന്തെകിലും ഗുണമുണ്ടോ?

മദ്യം എന്നാൽ ഗദ്യപദ്യമയ വാഗ്വിലാസിനിയാണെന്ന് തന്ത്രശാസ്ത്രത്തിൽ പറയുന്നു. മനുഷ്യന്റെ ഭാവനാശക്തി, ബുദ്ധിശക്തി, ഓർമ്മശക്തി എന്നിവ വർദ്ധിക്കുന്നു. സൗന്ദര്യം ഉണ്ടാവുന്നു, ഉറക്കം ലഭിക്കുന്നു, ദഹനം ഉണ്ടാവുന്നു, കാമാസക്തി (ലൈംഗികശേഷി) വർദ്ധിക്കുന്നു. ഇതൊക്കെ മദ്യത്തിന്റെ നിശ്ചിത ഉപയോഗത്താൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഗുണങ്ങളാണ്. ഉപയോഗം അമിതമായാൽ അതിന്റെയൊക്കെ നേരെ വിപരീത ഫലമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളു. അധികമായാൽ അമൃതും വിഷം എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്.