ശാക്തേയ പൂജയിൽ മദ്യം ഉപയോഗിക്കുന്നത് മദ്യപാനത്തിനുള്ള പ്രോത്സാഹനമായി തീരുകയില്ലേ. അത് സമൂഹത്തിന് ദൂഷ്യമുണ്ടാക്കുകയില്ലേ?

ശാക്തേയ പൂജയിൽ ഉപയോഗിയ്ക്കുന്ന ദ്രവ്യങ്ങൾ എല്ലാം വ്യാവഹാരിക ജീവിതത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല. പൂജയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ധൂപവും കർപ്പൂരാരാതിയുമെല്ലാം പൂജാമണ്ഡലത്തിലല്ലാതെ പുറമെ ആരും ഉപയോഗിക്കാറില്ല. പല ക്ഷേത്രങ്ങളിലും ശ്രീകോവിൽ അടയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തൃപ്പുക ചാർത്തുന്ന പതിവുണ്ട്. വിവിധ ദ്രവ്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ധൂപം ഉണ്ടാക്കിവെയ്ക്കുകയാണ് അത്. അങ്ങയുള്ള ധൂപത്തോടുകൂടി ഒരു മനുഷ്യനും സ്വന്തം മുറിയിൽ കിടന്നുറങ്ങാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അതേപോലെ ദേവകാര്യത്തിന് മദ്യം ഉപയോഗിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വ്യാവഹാരിക ജീവിതത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളതല്ല.