കുളാമൃതത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ത്?

ഇഡ പിംഗല നാഡികളിലെ ചന്ദ്രസൂര്യന്മാരെ രോധിച്ച് സുഷുമ്നാ നാഡിയിലൂടെ ആറ് ആധാരചക്രങ്ങളും ഭേദിച്ച് കുണ്ഡലിനീശക്തി സഹസ്രാര മധ്യസ്ഥിതനായ പരമശിവനുമായി സംയോഗം ചെയ്യുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന അമൃതാപ്ലാവനമാണ് കുളാമൃതം എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം.