ശ്രീചക്രപൂജ ചെയ്യുവാനുള്ള യോഗ്യത എന്ത്?

നേരത്തെപറഞ്ഞ ശാക്തേയന്റെ യോഗ്യതകൾ എല്ലാം ആവശ്യമാണ്. ഇതിൽക്കൂടുതൽ ശ്രീവിദ്യോപാസകനായിരിക്കണം. കേവല പഞ്ചദശാക്ഷരി മാത്രം ജപിക്കുന്ന സാധകന് നവാവരണ പൂജ ചെയ്യാം. എന്നാൽ അതിൽക്കൂടുതൽ സർവ്വാമ്നായപൂജ വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ശ്രീഷോഡശാക്ഷരീ മന്ത്രോപദേശം ഉണ്ടായിരിക്കണം.