ശ്രീചക്രപൂജയ്ക്ക് എത്ര പാത്രം സ്ഥാപിയ്ക്കണം?

ശ്രീപരശുരാമകല്പസൂത്രമനുസരിച്ച് ഏകപാത്രവിധിയാണ് ഉള്ളത്. എന്നാൽ തന്ത്രാന്തരങ്ങളിൽ ഗുരുപാത്രം, ശ്രീപാത്രം, ശക്തിപാത്രം, ഭോഗപാത്രം, ആത്മപാത്രം തുടങ്ങിയവ സ്ഥാപിക്കാനുള്ള വിധിയുണ്ട്.