ശ്രീചക്രത്തിൽ വൃത്തത്രയത്തിൽ ദേവതാസങ്കൽപങ്ങളുണ്ടോ?

ദുർവ്വാസാവിന്റെ പദ്ധതിപ്രകാരം വൃത്തത്രയത്തിലും ദേവതാസങ്കൽപവവും പൂജയുമുണ്ട്.