മന്ത്രംകൊണ്ട് മദ്യത്തിലെ വിഷാംശത്തെ ഇല്ലാതാക്കാമോ?

ശുശ്രുതസംഹിതയിലെ വിഷകല്പമാണ് ഇതിന് പ്രമാണമായി പറയേണ്ടത്. വിഷഹരണത്തിന് മണിമന്ത്രാൗഷധങ്ങൾ വിധിയ്ക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ദേവബ്രഹ്മഋഷികളാൽ ഉപദേശിക്കപ്പെട്ട മന്ത്രങ്ങളാണ് ഏറ്റവും ശക്തിമത്തായതെന്നും അത് കഴിഞ്ഞേ ഔഷധവും രത്നവും ഫലിയ്ക്കുകയുള്ളുവെന്ന് ശുശ്രുതൻ പ്രസ്താവിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ശരീരത്തിലേറ്റ സർപ്പവിഷത്തെ ഇല്ലാതാക്കാൻ മന്ത്രങ്ങൾകൊണ്ട് സാധിക്കുമെങ്കിൽ തീർച്ചയായും മദ്യത്തിലെ വിഷാംശത്തെ ഇല്ലാതാക്കാൻ മന്ത്രങ്ങൾക്കൊണ്ട് സാധിക്കും. മന്ത്രംകൊണ്ട് ശുക്രശാപത്തെ പരിഹരിച്ച് അഗ്നി സൂര്യ സോമ കലകളും തുടർന്ന് ബ്രഹ്മ വിഷ്ണു രുദ്ര ഈശ്വര സദാശിവ കലകളും സന്നിവേശിയ്ക്കപ്പെടുമ്പോൾ മദ്യം കുളാമൃതമായി മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.