ശാക്തേയ പൂജയിൽ മദ്യം നിർബന്ധമാണോ?

മദ്യപാനം ഒരിയ്ക്കലും അംഗീകരിച്ചുകൂടാത്തതാണ്. മദ്യപാനം ശീലിക്കുന്നവരിൽ ദേവിയുടെ പരിവാരങ്ങളായ യോഗിനികൾ കോപിക്കുന്നുവെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. അതിനാൽ മദ്യം മണത്താൽപോലും പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്.

പിന്നെ ശാക്തേയ പൂജയിൽ മദ്യം ഉപയോഗിക്കുന്നത് മറ്റൊരു തത്വമനുസരിച്ചാണ്. അതിന് ചില ക്രമങ്ങൾ ഉണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ അദ്ധ്യായത്തിൽ വ്യക്തമാക്കിയതുമാണ്. പൂജയ്ക്കുപയോഗിക്കുന്ന ദ്രവ്യങ്ങൾ എല്ലാംതന്നെ ഉപഭോഗ വസ്തുക്കളാക്കിക്കൂടാത്തതാകുന്നു.

ഇവിടെ മദ്യമായിട്ടല്ല ഉപയോഗിക്കുന്നത്. കുളാമൃതമായിട്ടാണ്. മദ്യം സ്വതവേ വിഷമാണ്. എന്നാൽ വിവിധ മന്ത്രങ്ങളെക്കൊണ്ട് അതിലെ വിഷാംശത്തെ അപനയിച്ച് അമൃതീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അതിനാൽ പൂജാമണ്ഡലത്തിലെ മദ്യം അമൃതമായിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

പൂജാമണ്ഡലത്തിൽത്തന്നെ നിശ്ചിത അളവിൽ ഉള്ള മദ്യം മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാവു. അതിനുള്ള ചെറിയ ഭാജനങ്ങൾ പൂജാമണ്ഡലത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. മണ്ഡലത്തിന് പുറത്തുവെച്ച് മദ്യപാനം നടത്തിയാൽ അത് മദ്യപാനം തന്നെയാണ്. അവിടെ യോഗിനീശാപം ഉണ്ടായിത്തീരും.