ശാക്തേയ പൂജയ്ക്ക് വിദേശമദ്യം ഉപയോഗിക്കാമോ?

സ്വദേശോ ഭുവനത്രയം എന്ന് ഭാവിയ്ക്കുന്ന സാധകന് പൂജയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ദ്രവ്യം സ്വദേശമോ വിദേശമോ എന്ന ഭേദമില്ല. ജലാംശം ഇല്ലാത്ത മദ്യമേ കത്തുകയുള്ളൂ. കുളദീപം ജ്വലിപ്പിക്കുവാൻ അത് ആവശ്യമാണ്.

ശ്രദ്ധിയ്ക്കുക :- പൂജാമണ്ഡലത്തിന് പുറത്തുനിന്ന് മദ്യം മണത്താൽപ്പോലും പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. മദ്യപാനം നടത്തിയാൽ യോഗിനീശാപം മൂലം പൈശാചികഭാവം കൈവരിക്കേണ്ടിവരും.