മദ്യപിച്ചാൽ ആനന്ദം ഉണ്ടാകുമോ?

ആനന്ദം തന്നെയാണ് ബ്രഹ്‌മാനുഭൂതിയെന്ന് പറയപ്പെടുന്നത്. ഇത് ഓരോ ശരീരത്തിലും വ്യവസ്ഥിതവുമാണ്. ആനന്ദത്തെ അഭിവ്യഞ്ജിപ്പിക്കുന്നതാണ് പഞ്ചമകാരങ്ങൾ എന്ന് ശ്രീപരശുരാമ കല്പസൂത്രത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ സ്വന്തം ശരീരത്തിനുള്ളിലെ നൈസർഗ്ഗികമായ ആനന്ദത്തെ പ്രചോദിപ്പിക്കുകയാണ് കുളാമൃതംകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.