ശ്രീചക്രപൂജയിൽ കുളദീപം ജ്വലിപ്പിക്കാറുണ്ടോ?

ശ്രീചക്രപൂജയിലാണ് കുളദീപത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം. കുളദീപം ജീവ ബ്രഹ്മ ഐക്യാനുസന്ധാനത്തിന്റെ ഭാവനയോടെയാണ് ജ്വലിപ്പിക്കുന്നത്.