രണ്ടാം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ബുധന്റെ ദശാകാലം

വിത്തഗശശിജദാശായാം
വിദ്യാവിജയം യശോ ധനം ലഭതേ
നരനാഥദത്തഭാഗ്യം
രാജഗൃഹേ ചാധികാരിതാം വാപി

സാരം :-

രണ്ടാം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ബുധന്റെ ദശാകാലം വിദ്യാഭ്യാസഗുണവും ജയവും യശസ്സും ധനവും ലഭിക്കും. രാജഗൃഹത്തിങ്കൽ അധികാരമോ രാജസമ്മാനമോ രാജാവിങ്കൽനിന്നു മറ്റു സമ്പത്തുകളോ സിദ്ധിക്കുന്നതുമാണ്.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.