അതിശത്രുക്ഷേത്രത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ബുധന്റെ ദശാകാലം

ശശാങ്കസൂനോരതിശത്രുഗസ്യ
ദശാഗമേ വ്യാപദമേതി ദുഃഖം
ഉദ്യോഗഭംഗം സ്വജനൈർവ്വിരോധം
യജ്ഞാദിസൽക്കർമ്മസുഖാർത്ഥനാശം.

സാരം :-

അതിശത്രുക്ഷേത്രത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ബുധന്റെ ദശാകാലം അനേകവിധത്തിലുള്ള ആപത്തുകളും ദുഃഖവും അലസതയും ഉദ്യോഗഹാനിയും സ്വജനവിരോധവും, യാഗം, ദേവപൂജ മുതലായ സൽക്കർമ്മങ്ങൾക്കും സുഖത്തിനും ധനത്തിനും ഹാനിയും സംഭവിക്കും.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.