സമക്ഷേത്രത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ബുധന്റെ ദശാകാലം

സമർക്ഷഗസ്യാപി ശശാങ്കസൂനോർ-
ദശാസുഖം ധാന്യധനാംബരാണി
കരോതി രാജ്യച്യുതിമത്ര വിഘ്നം
വിജ്ഞാനഹാനിം പിടകാദിരോഗം.

സാരം :-

സമക്ഷേത്രത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ബുധന്റെ ദശാകാലം സുഖവും ധനധാന്യങ്ങളും വിശേഷവസ്ത്രങ്ങളും ലഭിക്കുമെങ്കിലും രാജ്യഭ്രംശവും കാര്യവിഘ്നവും മൂഢതയും പിടകാദിരോഗങ്ങളും സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യും.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.