ചൊവ്വ മേടം വൃശ്ചികം ഇടവം ധനു രാശികളിൽ നിന്നാലത്തെ ഫലം പറയുന്നു

നരപതിസൽകൃതാടനചമൂപവണിക്സധനാൻ
ക്ഷതതനുചോരഭൂരിവിഷയാംശ്ച കുജസ്സ്വഗൃഹേ
യുവതിജിതാൻ സുഹൃത്സു വിഷമാൻ പരദാരരതാൻ
കുഹകസുവേഷഭീരുപരുഷാൻ സിതഭേ ജനയേൽ.

സാരം :-

ജനനസമയത്ത് ചൊവ്വ മേടം വൃശ്ചികം എന്നീ രാശികളിൽ (ചൊവ്വയുടെ സ്വക്ഷേത്രത്തിൽ) നിന്നാൽ, രാജാക്കന്മാരാൽ ബഹുമാനിക്കപ്പെടുക, സദാ സഞ്ചാരശീലനാവുക, സൈന്യാധിപത്യം ലഭിയ്ക്കുക, കച്ചവടക്കാരനും വലിയ ധനികനുമാവുക, നിജമായോ ആഗന്തുകമായോ ദേഹത്തിൽ വ്രണമുണ്ടാവുകയും അല്ലെങ്കിൽ സ്വല്പകാരണങ്ങളെക്കൊണ്ടു ദേഹം മുറിപ്പെടുകയും ചെയ്ക, മോഷ്ടിക്കുന്നവനാവുക, ഇന്ദ്രിയസുഖങ്ങളിൽ അത്യാസക്തനായിരിയ്ക്കുക, ഈ ഫലങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിയ്ക്കുന്നതാകുന്നു.

ബലവാന്മാരായ ഗ്രഹങ്ങൾ ഇഷ്ടഫലത്തിനു പുഷ്ടിയും അനിഷ്ടഫലത്തിനു ഹാനിയും ചെയ്യുമെന്ന സാമാന്യവിധിയെ ഈ രാശിശീലാദിവിഷയങ്ങളിലും ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ്. എങ്ങിനെയെന്നാൽ ഇവിടെ ചൊവ്വ (കുജൻ ) ദിക്കാലചേഷ്ടാദികളെക്കൊണ്ടു പൂർണ്ണബലവാനാണെങ്കിൽ ഇവിടെ പറഞ്ഞ വ്യാപാരം മുതലായ ശുഭഫലങ്ങൾക്കു പുഷ്ടിയും അശുഭഫലങ്ങൾക്കു ഹാനിയും ഉണ്ടാവും. ചൊവ്വ ബലഹീനനാണെങ്കിൽ വ്രണം മുതലായ അശോഭനഫലങ്ങൾക്കു വൈകല്യവുമാണുണ്ടാവുക എന്നർത്ഥം. ഈ സാമാന്യ നിയമത്തെ ഇങ്ങിനെയുള്ള വിഷയങ്ങളിലും വിചാരിക്കേണമെന്നു സൂചിപ്പിക്കുവാനാണ് ഒരു രാശിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഗ്രഹത്തിനുതന്നെ ശുഭാശുഭഫലങ്ങളെ ഇടകലർത്തിപ്പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്.

ജനനസമയത്ത് ചൊവ്വ ഇടവം തുലാം രാശികളിൽ (ശുക്രക്ഷേത്രത്തിൽ) നിന്നാൽ, സ്ത്രീകൾക്ക് അധീനനാവുക; സ്വാധീനത്തിൽ ബന്ധുക്കൾ ധാരാളമുണ്ടെങ്കിലും താൻ ബന്ധുക്കൾക്കു അധീനനാവാതിരിക്കുക, പരസ്ത്രീകളിൽ താല്പര്യമുള്ളവനാവുക, ഇന്ദ്രജാലാദി പലതരം വിദ്യകളിലും കളവ് മുതലായവയിലും സാമർത്ഥ്യമുണ്ടാവുക, നല്ല വസ്ത്രങ്ങളിലും ആഭരണങ്ങളിലും പ്രതിപത്തി അല്ലെങ്കിൽ വസ്ത്രാഭരണാദികളെക്കൊണ്ടു നല്ലപോലെ അലങ്കരിച്ചിരിക്കുക, വലിയ ഭയശീലം, ദയ, സ്നേഹം മുതലായ സൌമ്യഗുണങ്ങളുടെ അഭാവവും വലിയ പാരുഷ്യവുമുണ്ടാവുക എന്നിവ ഫലങ്ങളാകുന്നു.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.