പതിനൊന്നാം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ബുധന്റെ ദശാകാലം

ഉപാന്ത്യരാശിസ്ഥിതസൌമ്യദായേ
ത്വനേകധാ വിത്തമുപൈതി സൌഖ്യം
ദാനേന വാ ഭൂപതി മാനനാദ്വാ
കൃഷേശ്ച വാണിജ്യവിചാരതോ വാ.

സാരം :-

പതിനൊന്നാം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ബുധന്റെ ദശാകാലം ദാനസ്വീകാരംകൊണ്ടോ രാജപ്രസാദംകൊണ്ടോ കൃഷിവ്യവസായാദികൾകൊണ്ടോ കച്ചവടംകൊണ്ടോ പലപ്രകാരത്തിൽ അർത്ഥലാഭവും സുഖവും അനുഭവിക്കും.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.