ബുധന്റെ അവരോഹിണിയായ ദശാകാലം

ശശാങ്കസൂനോരവരോഹിണീ യാ
ദശാ മഹൽകഷ്ടനിഷ്ടയോഗം
വിജ്ഞാനഹാനിം പരദാരസംഗം
നൃപാഗ്നിചോരൈർഭയമത്ര ഭംഗം.

സാരം :-

ബുധന്റെ അവരോഹിണിയായ ദശാകാലം വലിയ കഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളും വിദ്യാവിജ്ഞാനങ്ങൾക്കു നാശവും പരസ്ത്രീസംഗവും കാര്യാദികളിൽ പരാജയവും രാജാവിൽനിന്നും അഗ്നിയിൽനിന്നും കള്ളന്മാരിൽ നിന്നും ഭയവും സംഭവിക്കും.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.