ശത്രുക്ഷേത്രത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ബുധന്റെ ദശാകാലം

ദായേ ബുധസ്യാരിഗൃഹോപഗസ്യ
പ്രാപ്നോതി ഭീതിം നൃപതേശ്ച ശത്രോഃ
വിജ്ഞാനഹാനിം കുലഹീനസേവാം
കുഭോജനം ദാരസുതാർത്ഥനാശം.

സാരം :-

ശത്രുക്ഷേത്രത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ബുധന്റെ ദശാകാലം ശത്രുക്കളിൽനിന്നും രാജാക്കന്മാരിൽനിന്നും ഭയവും വിദ്യാജ്ഞാനത്തിനു ഹാനിയും സംഭവിക്കുകയും നീചജനങ്ങളെ ആശ്രയിക്കയും കുത്സിതഭോജനത്തിനു സംഗതിയാവുകയും ധനത്തിനും കളത്രപുത്രാദികൾക്കും ഹാനിയും ഫലമാകുന്നു.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.