മിഥുനം രാശിയിലോ കന്നി രാശിയിൽ ഇരുപതു തീയതി കഴിഞ്ഞോ നിൽക്കുന്ന ബുധന്റെ ദശാകാലം

സ്വക്ഷേത്രഗസ്യേന്ദുസുതസ്യ ദായേ
സുക്ഷേത്രസമ്പദ്ധനധാന്യപുഷ്ടിം
വാണിജ്യവൃത്തിം ലഭതേ സുതസ്ത്രീ-
മൃദ്വന്നപാനാംബരഭൂഷണാനി.

സാരം :-

മിഥുനം രാശിയിലോ കന്നി രാശിയിൽ ഇരുപതു തീയതി കഴിഞ്ഞോ നിൽക്കുന്ന ബുധന്റെ ദശാകാലം കൃഷിഭൂമിയും ധനധാന്യങ്ങളും വർദ്ധിക്കയും കച്ചവടം (ക്രയവിക്രയങ്ങൾ) കൊണ്ട് ഉപജീവനവും ലാഭവും പുത്രകളത്രപ്രാപ്തിയും അന്നപാനഗുണവും വിശേഷവസ്ത്രാഭരണലാഭവും സംഭവിക്കും.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.