ആറാം ഭാവത്തിലോ എട്ടാം ഭാവത്തിലോ പന്ത്രണ്ടാം ഭാവത്തിലോ നിൽക്കുന്ന ബുധന്റെ ദശാകാലം

ഷഷ്ഠാഷ്ടമന്ത്യസ്ഥിതസൌമ്യദായേ
കുഷ്ഠാദ്യനിഷ്ടം ബഹുരോഗമേതി
നൃപാഗ്നിചോരാരിഭയം കൃശത്വം
ബന്ധുക്ഷയം വിഗ്രഹമർത്ഥനാശം.

സാരം :-

ആറാം ഭാവത്തിലോ എട്ടാം ഭാവത്തിലോ പന്ത്രണ്ടാം ഭാവത്തിലോ നിൽക്കുന്ന ബുധന്റെ ദശാകാലം കുഷ്ഠം മുതലായ ത്വഗ്രോഗങ്ങളെക്കൊണ്ടും സന്നിപാതം, പാണ്ഡു, ഉന്മാദം മുതലായ മറ്റുപദ്രവങ്ങളെക്കൊണ്ടും അനിഷ്ടവും രാജാവിൽനിന്നും അഗ്നിയിൽനിന്നും കള്ളന്മാരിൽനിന്നും ശത്രുക്കളിൽനിന്നും ഭയവും കലഹവും വിവാദവും ദേഹത്തിനു ചടവും അർത്ഥനാശവും മറ്റ് അനിഷ്ടങ്ങളും സംഭവിക്കും.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.