പത്താം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ബുധന്റെ ദശാകാലം

ബുധസ്യ ദായേ ഗഗനസ്ഥിതസ്യ
സൽക്കർമ്മസിദ്ധിം നൃപതുല്യസൌഖ്യം
കീർത്തിം പ്രതിഷ്ഠാം ലഭതേ ജയം ച
സ്വകീയനാമാങ്കിതഗദ്യപദ്യം.

ആരാധനം ദേവമഹീസുരാണാം
സാമ്രാജ്യലാഭം ജനനായകത്വം
സ്ത്രീപുത്രമിത്രാത്മസുഖം സുവിദ്യാം
യജ്ഞാദിദീക്ഷാകൃഷികർമ്മലാഭം.

സാരം :-

പത്താം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ബുധന്റെ ദശാകാലം എല്ലാകാര്യങ്ങളും യഥേഷ്ടം സാധിക്കുകയും രാജതുല്യമായ സുഖം അനുഭവിക്കുകയും യശസ്സ്, സുഖസ്ഥിതി, ജയം, കവിതാ നിർമ്മാണം, ദേവബ്രാഹ്മണപൂജ, സാമ്രാജ്യലാഭം, ജനാധിപത്യം, ബന്ധുക്കൾക്കും ഭാര്യാപുത്രാദികൾക്കും സുഖം, വിദ്യാഗുണം, യാഗദീക്ഷ, കൃഷികാര്യങ്ങൾ, അഭിവൃദ്ധി എന്നിവ ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.