ശനിദശാഫലങ്ങൾ


 1. ശനിദശാഫലം 
 2. അത്യുച്ചത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ശനിയുടെ ദശാകാലം 
 3. അത്യുച്ചം കഴിഞ്ഞു ഉച്ചത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ശനിയുടെ ദശാകാലം 
 4. ഉച്ചഗ്രഹസഹിതനായ ശനിയുടെ ദശാകാലം 
 5. നീചസ്ഥനായ ഗ്രഹത്തോടുകൂടി നിൽക്കുന്ന ശനിയുടെ ദശാകാലം 
 6. നീചത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ശനിയുടെ ദശാകാലം 
 7. അതിബന്ധുക്ഷേത്രസ്ഥനായ ശനിയുടെ ദശാകാലം 
 8. സമക്ഷേത്രത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ശനിയുടെ ദശാകാലം 
 9. ശത്രുക്ഷേത്രത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ശനിയുടെ ദശാകാലം 
 10. അതിശത്രുക്ഷേത്രത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ശനിയുടെ ദശാകാലം 
 11. ശനിയുടെ ആരോഹിണിയായ ദശാകാലം 
 12. ശനിയുടെ അവരോഹിണിയായ ദശാകാലം 
 13. മൂലത്രികോണരാശിയിൽ നിൽക്കുന്ന ശനിയുടെ ദശാകാലം 
 14. സ്വക്ഷേത്രത്തിൽ നിൽകുന്ന ശനിയുടെ ദശാകാലം 
 15. ലഗ്നം നാല് ഏഴ് പത്ത് എന്നീ കേന്ദ്രഭാവങ്ങളിൽ നിൽക്കുന്ന ശനിയുടെ ദശാകാലം 
 16. ലഗ്നത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ശനിയുടെ ദശാകാലം 
 17. രണ്ടാം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ശനിയുടെ ദശാകാലം 
 18. മൂന്നാം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ശനിയുടെ ദശാകാലം 
 19. അഞ്ചാം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ശനിയുടെ ദശാകാലം 
 20. ആറാം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ശനിയുടെ ദശാകാലം 
 21. ഏഴാം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ശനിയുടെ ദശാകാലം 
 22. എട്ടാം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ശനിയുടെ ദശാകാലം 
 23. ഒമ്പതാം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ശനിയുടെ ദശാകാലം 
 24. പത്താം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ശനിയുടെ ദശാകാലം 
 25. പതിനൊന്നാം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ശനിയുടെ ദശാകാലം 
 26. പന്ത്രണ്ടാം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ശനിയുടെ ദശാകാലം 
 27. പാപഗ്രഹസഹിതനായ ശനിയുടെ ദശാകാലം 
 28. പാപഗ്രഹദൃഷ്ടനായ ശനിയുടെ ദശാകാലം 
 29. ശുഭഗ്രഹസഹിതനായ ശനിയുടെ ദശാകാലം 
 30. ശുഭഗ്രഹദൃഷ്ടനായ ശനിയുടെ ദശാകാലം 
 31. ഉച്ചാംശകത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ശനിയുടെ ദശാകാലം 
 32. നീചാംശകത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ശനിയുടെ ദശാകാലം 
 33. ശനിദശയുടെ ആദ്യം - മദ്ധ്യം - അന്ത്യം 
 34. വക്രഗതിയോടുകൂടി നിൽക്കുന്ന ശനിയുടെ ദശാകാലം 
 35. മൗഢ്യയുക്തനായ ശനിയുടെ ദശാകാലം 
 36. മേടം രാശിയിൽ നിൽക്കുന്ന ശനിയുടെ ദശാകാലം 
 37. ഇടവം രാശിയിൽ നിൽക്കുന്ന ശനിയുടെ ദശാകാലം 
 38. മിഥുനം രാശിയിൽ നിൽക്കുന്ന ശനിയുടെ ദശാകാലം 
 39. കർക്കടകം രാശിയിൽ നിൽക്കുന്ന ശനിയുടെ ദശാകാലം 
 40. ചിങ്ങം രാശിയിൽ നിൽക്കുന്ന ശനിയുടെ ദശാകാലം 
 41. കന്നി രാശിയിൽ നിൽക്കുന്ന ശനിയുടെ ദശാകാലം 
 42. തുലാം രാശിയിൽ നിൽക്കുന്ന ശനിയുടെ ദശാകാലം 
 43. വൃശ്ചികം രാശിയിൽ നിൽക്കുന്ന ശനിയുടെ ദശാകാലം 
 44. ധനു രാശിയിൽ നിൽക്കുന്ന ശനിയുടെ ദശാകാലം 
 45. മകരം രാശിയിൽ നിൽക്കുന്ന ശനിയുടെ ദശാകാലം 
 46. കുംഭം രാശിയിൽ നിൽക്കുന്ന ശനിയുടെ ദശാകാലം 
 47. മീനം രാശിയിൽ നിൽക്കുന്ന ശനിയുടെ ദശാകാലം 
 48. സൂര്യന്റെ ദൃഷ്ടിയോഗങ്ങളിലോ ഭാവങ്ങളിലോ  / ചന്ദ്രന്റെ ദൃഷ്ടിയോഗങ്ങളിലോ ഭാവങ്ങളിലോ നിൽക്കുന്ന ശനിയുടെ ദശാകാലം 
 49. ചൊവ്വയുടെ യോഗദൃഷ്ടികളോടുകൂടി നിൽക്കുന്ന ശനിയുടെ ദശാകാലം 
 50. വ്യാഴത്തോടുകൂടി നിൽക്കുന്ന ശനിയുടെ ദശാകാലം 
 51. വ്യാഴത്തിന്റെ ഭാവങ്ങളിൽ നിൽക്കുന്ന ശനിയുടെ ദശാകാലം 
 52. ശുക്രന്റെ യോഗദൃഷ്ടികളോടുകൂടിയോ ഭാവങ്ങളിലോ / ഗുളികന്റെ യോഗദൃഷ്ടികളോടുകൂടിയോ നിൽക്കുന്ന ശനിയുടെ ദശാകാലം 

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.