ഐതിഹ്യങ്ങൾ

ഐതിഹ്യങ്ങൾ
 1. ചെമ്പകശ്ശേശിരാജാവ്  
 2. കോട്ടയത്തുരാജാവ്  
 3. മഹാഭാഷ്യം  
 4. ഭർത്തൃഹരി  
 5. അധ്യാത്മരാമായണം  
 6. പറയി പെറ്റ പന്തിരുകുലം  
 7. തലക്കുളത്തൂർ ഭട്ടതിരി  
 8. വില്വമംഗലത്തു സ്വാമിയാർ  
 9. കാക്കശ്ശേരി ഭട്ടതിരി  
 10. മുട്ടസ്സു നമ്പൂരി  
 11. പുളിയാമ്പിള്ളി നമ്പൂരി  
 12. കല്ലന്താറ്റിൽ ഗുരുക്കൾ  
 13. കോലത്തിരിയും സാമൂതിരിയും  
 14. പാണ്ടമ്പറമ്പത്തു കോടൻ ഭരണിയിലെ ഉപ്പുമാങ്ങ  
 15. മംഗലപ്പിള്ളി മൂത്തതും പുന്നയിൽ പണിക്കരും   
 16. കാലടിയിൽ ഭട്ടതിരി  
 17. വെണ്‍മണി നമ്പൂരിപ്പാടന്മാർ  
 18. കുഞ്ചമണ്‍പോറ്റിയും മറ്റപ്പള്ളി നമ്പൂരിപ്പാടും  
 19. വയക്കരെ അച്ഛൻമൂസ്സ്  
 20. കോഴിക്കോട്ടങ്ങാടി   
 21. കിടങ്ങൂർ കണ്ടങ്കോരൻ  
 22. കുമരനല്ലൂർ ഭഗവതി  
 23. തിരുനക്കരദ്ദേവനും അവിടുത്തെ കാളയും  
 24. ഭവഭൂതി  
 25. വാക്ഭടാചാര്യൻ  
 26. പ്രഭാകരൻ  
 27. പാതായിക്കര നമ്പൂതിരിമാർ  
 28. കാരാട്ടുനമ്പൂരി  
 29. വിഡ്ഢി! കൂശ്മണ്ഡം  
 30. കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാരുടെ ഉത്ഭവം  
 31. വലിയ പരിഷ ശങ്കരനാരായണച്ചാക്യാർ  
 32. ആഴുവാഞ്ചേരി തമ്പ്രാക്കളും മംഗലത്തു ശങ്കരനും  
 33. നാലേക്കാട്ടു പിള്ളമാർ  
 34. കായംകുളം കൊച്ചുണ്ണി  
 35. കൈപ്പുഴ രാജ്ഞിയും പുളിംകുന്നു ദേശവും  
 36. ഒരന്തർജ്ജനത്തിന്റെ യുക്തി  
 37. പാഴൂർ പെരുംതൃക്കോവിൽ  
 38. പാക്കനാരുടെ ഭാര്യയുടെ പാതിവ്രത്യം  
 39. രണ്ടു മഹാരാജാക്കന്മാരുടെ സ്വഭാവവ്യത്യാസം  
 40. കൊച്ചുനമ്പൂരി  
 41. ചെമ്പകശ്ശേരിരാജാവും മേല്പത്തൂർ ഭട്ടതിരിയും  
 42. വട്ടപ്പറമ്പിൽ വലിയമ്മ  
 43. വൈക്കത്തു തിരുനീലകണ്ഠൻ  
 44. കിളരൂർ കുന്നിന്മേൽ ഭഗവതി  
 45. പൂന്താനത്തു നമ്പൂരി  
 46. ആലത്തൂർ നമ്പി  
 47. വയസ്കര ചതുർവേദി ഭട്ടതിരിയും യക്ഷിയും  
 48. രാമപുരത്തുവാര്യർ  
 49. ചെമ്പ്രെഴുത്തച്ഛന്മാർ  
 50. കൊച്ചി ശക്തൻ തമ്പുരാൻ തിരുമനസ്സുകൊണ്ട്  
 51. അമ്മന്നൂർ പരമേശ്വരച്ചാക്യാർ  
 52. ചേരാനല്ലൂർ കുഞ്ചുക്കർത്താവ്  
 53. കൊട്ടാരക്കരഗ്ഗോശാല  
 54. തേവലശ്ശേരി നമ്പി  
 55. ചില ഈശ്വരന്മാരുടെ പിണക്കം  
 56. പറങ്ങോട്ടു നമ്പൂരി  
 57. പാക്കിൽ ശാസ്താവ്  
 58. കൊടുങ്ങല്ലൂർ വസൂരിമാല  
 59. തൃപ്പൂണിത്തുറ ക്ഷേത്രത്തിലെ ഉത്സവങ്ങൾ  
 60. ആറന്മുള മാഹാത്മ്യം  
 61. കോന്നിയിൽ കൊച്ചയ്യപ്പൻ   
 62. ഊരകത്ത് അമ്മതിരുവടി  
 63. സ്വാതിതിരുനാൾ മഹാരാജാവു തിരുമനസ്സുകൊണ്ട്   
 64. പിലാമന്തോൾ മൂസ്സ്  
 65. ശാസ്താങ്കോട്ടയും കുരങ്ങന്മാരും  
 66. മുഴമംഗലത്തു നമ്പൂരി  
 67. വയസ്ക്കര കുടുംബവും അവിടുത്തെ ശാസ്താവും  
 68. കായംകുളത്തു രാജാവിന്റെ ശ്രീചക്രം  
 69. കുളപ്പുറത്തു ഭീമൻ  
 70. മണ്ണടിക്കാവും കാമ്പിത്താനും   
 71. ശ്രീകൃഷ്ണകർണ്ണാമൃതം  
 72. കടമറ്റത്തു കത്തനാർ  
 73. പുരുഹരിണപുരേശ മാഹാത്മ്യം   
 74. തോലകവി   
 75. കുഞ്ചിക്കുട്ടിപ്പിള്ള സർവ്വാധികാര്യക്കാർ  
 76. അച്ചൻകോവിൽ ശാസ്താവും പരിവാരമൂർത്തികളും  
 77. അവണാമനയ്ക്കൽ ഗോപാലൻ  
 78. പള്ളിപ്പുറത്തു കാവ്  
 79. എളേടത്തു തൈക്കാട്ടു മൂസ്സന്മാർ  
 80. കൈപ്പുഴത്തമ്പാൻ  
 81. കൊല്ലം വിഷാരിക്കാവ്  
 82. വയസ്ക്കരെ ആര്യൻ നാരായണൻ മൂസ്സ് അവർകളുടെ ചികിത്സാനൈപുണ്യം  
 83. ചംക്രോത്തമ്മ  
 84. അവണങ്ങാട്ടു പണിക്കരും ചാത്തന്മാരും  
 85. കുട്ടഞ്ചേരി മൂസ്സ്  
 86. പള്ളിവാണപ്പെരുമാളും കിളിരൂർ ദേശവും  
 87. കടാങ്കോട്ടു മാക്കംഭഗവതി  
 88. ഒരു യൂറോപ്യന്റെ സ്വാമിഭക്തി  
 89. സംഘക്കളി  
 90. കൊട്ടാരക്കര ചന്ദ്രശേഖരൻ  
 91. പനയന്നാർ കാവ്  
 92. ഉത്രം തിരുനാൾ തിരുമനസ്സുകൊണ്ടും കഥകളി യോഗവും  
 93. കപ്ലിങ്ങാട്ടു നമ്പൂരിയും ദേശമംഗലത്തു വാരിയരും  
 94. വിജയാദ്രി മാഹാത്മ്യം  
 95. നടുവിലേപ്പാട്ടു ഭട്ടതിരി  
 96. ആറന്മുളദേവനും മങ്ങാട്ടു ഭട്ടതിരിയും   
 97. മുണ്ടേമ്പിള്ളി കൃഷ്ണമാരാർ  
 98. മണ്ണാറശാല മാഹാത്മ്യം  
 99. ഒരു സ്വാമിയാരുടെ ശാപം 
 100. പുല്ലങ്കോട്ടു നമ്പൂരി  
 101. പനച്ചിക്കാട്ടു സരസ്വതി  
 102. വെള്ളൊടു നമ്പൂരി  
 103. ആറന്മുള വലിയ ബാലകൃഷ്ണൻ   
 104. ചെങ്ങന്നൂർ ഭഗവതി  
 105. ഇടവെട്ടിക്കാട്ടു നമ്പൂരി  
 106. പയ്യന്നൂർ ഗ്രാമം 
 107. ഒളശ്ശയിൽ വേട്ടയ്ക്കൊരു മകൻ കാവ്  
 108. ശബരിമല ശാസ്താവും പന്തളത്തു രാജാവും  
 109. വൈക്കത്തെപ്പാട്ടുകൾ  
 110. പെരുമ്പുലാവിൽ കേളുമേനോൻ  
 111. ചെമ്പകശ്ശേരി രാജാവും രാജ്ഞിയും  
 112. വില്വമംഗലത്തുസ്വാമിയാർ - 2   
 113. പാമ്പുമേക്കാട്ടു നമ്പൂരി  
 114. കാളിദാസൻ  
 115. പന്തളം നീലകണ്ഠൻ  
 116. ചിറ്റൂർകാവിൽ ഭഗവതി  
 117. കല്ലൂർ നമ്പൂരിപ്പാടന്മാർ  
 118. തകഴിയിൽ ശാസ്താവും അവിടത്തെ എണ്ണയും  
 119. അറക്കൽ ബീബി  
 120. തിരുവിഴാ മഹാദേവനും അവിടത്തെ മരുന്നും  
 121. പാഴൂർ പെരുംതൃക്കോവിൽ - 2  
 122. തെക്കേടത്തു കുടുംബക്കാർ  
 123. മുക്കോല ക്ഷേത്രങ്ങൾ  
 124. കുമാരമംഗലത്തു നമ്പൂരി  
 125. മണ്ടക്കാട്ടമ്മയും കൊടയും  
 126. തിരുവട്ടാറ്റാദികേശവൻ  

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.