വ്യാഴദശാഫലങ്ങൾ


 1. വ്യാഴത്തിന്റെ ദശാകാലം 
 2. പരമോച്ചത്തിൽ / ഉച്ചത്തിൽ നിൽക്കുന്ന വ്യാഴത്തിന്റെ ദശാകാലം 
 3. ഉച്ചഗ്രഹത്തോടുകൂടി നിൽക്കുന്ന വ്യാഴത്തിന്റെ ദശാകാലം 
 4. പരമനീചത്തിൽ നിൽക്കുന്ന വ്യാഴത്തിന്റെ ദശാകാലം 
 5. നീചസ്ഥനായ ഗൃഹത്തോടുകൂടി നിൽക്കുന്ന വ്യാഴത്തിന്റെ ദശാകാലം 
 6. അതിബന്ധുക്ഷേത്രത്തിൽ നിൽക്കുന്ന വ്യാഴത്തിന്റെ ദശാകാലം 
 7. സമക്ഷേത്രത്തിൽ നിൽക്കുന്ന വ്യാഴത്തിന്റെ ദശാകാലം 
 8. ശത്രുക്ഷേത്രത്തിൽ നിൽക്കുന്ന വ്യാഴത്തിന്റെ ദശാകാലം 
 9. അതിശത്രുക്ഷേത്രത്തിൽ നിൽക്കുന്ന വ്യാഴത്തിന്റെ ദശാകാലം 
 10. വ്യാഴത്തിന്റെ ആരോഹിണിയായ ദശാകാലം 
 11. വ്യാഴത്തിന്റെ അവരോഹിണിയായ ദശാകാലം 
 12. മൂലത്രികോണത്തിൽ നിൽക്കുന്ന വ്യാഴത്തിന്റെ ദശാകാലം 
 13. സ്വക്ഷേത്രത്തിൽ നിൽക്കുന്ന വ്യാഴത്തിന്റെ ദശാകാലം 
 14. ലഗ്നം - 4 - 7 - 10 എന്നീ ഭാവങ്ങളിൽ നിൽക്കുന്ന വ്യാഴത്തിന്റെ ദശാകാലം 
 15. അഞ്ചാം ഭാവത്തിലോ ഒമ്പതാം ഭാവത്തിലോ നിൽക്കുന്ന വ്യാഴത്തിന്റെ ദശാകാലം 
 16. ലഗ്നത്തിൽ നിൽക്കുന്ന വ്യാഴത്തിന്റെ ദശാകാലം 
 17. രണ്ടാം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്ന വ്യാഴത്തിന്റെ ദശാകാലം 
 18. മൂന്നാം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്ന വ്യാഴത്തിന്റെ ദശാകാലം 
 19. നാലാം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്ന വ്യാഴത്തിന്റെ ദശാകാലം 
 20. അഞ്ചാം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്ന വ്യാഴത്തിന്റെ ദശാകാലം 
 21. ആറാം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്ന വ്യാഴത്തിന്റെ ദശാകാലം 
 22. ഏഴാം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്ന വ്യാഴത്തിന്റെ ദശാകാലം 
 23. എട്ടാം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്ന വ്യാഴത്തിന്റെ ദശാകാലം 
 24. ഒമ്പതാം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്ന വ്യാഴത്തിന്റെ ദശാകാലം 
 25. പത്താം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്ന വ്യാഴത്തിന്റെ ദശാകാലം 
 26. പതിനൊന്നാം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്ന വ്യാഴത്തിന്റെ ദശാകാലം 
 27. പന്ത്രണ്ടാം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്ന വ്യാഴത്തിന്റെ ദശാകാലം 
 28. പാപഗ്രഹസഹിതനായ വ്യാഴത്തിന്റെ ദശാകാലം 
 29. പാപഗ്രഹദൃഷ്ടനായ വ്യാഴത്തിന്റെ ദശാകാലം 
 30. ശുഭഗ്രഹസഹിതനായ വ്യാഴത്തിന്റെ ദശാകാലം 
 31. ശുഭഗ്രഹദൃഷ്ടനായ വ്യാഴത്തിന്റെ ദശാകാലം 
 32. ഉച്ചാംശകത്തോടുകൂടി നിൽക്കുന്ന വ്യാഴത്തിന്റെ ദശാകാലം 
 33. നീചാംശകത്തോടുകൂടി നിൽക്കുന്ന വ്യാഴത്തിന്റെ ദശാകാലം 
 34. വ്യാഴദശയുടെ ആദ്യം - മദ്ധ്യം - അന്ത്യം 
 35. ഉച്ചരാശിയിൽനിന്നു നീചരാശ്യംശകം ചെയ്ത വ്യാഴത്തിന്റെ ദശാകാലം 
 36. നീചരാശിയിൽ നിന്ന് ഉച്ചരാശ്യംശകം ചെയ്ത വ്യാഴത്തിന്റെ ദശാകാലം 
 37. വക്രഗതിയോടുകൂടി നിൽക്കുന്ന വ്യാഴത്തിന്റെ ദശാകാലം 
 38. മൌഢ്യമുള്ള വ്യാഴത്തിന്റെ ദശാകാലം 
 39. മേടം രാശിയിൽ നിൽക്കുന്ന വ്യാഴത്തിന്റെ ദശാകാലം 
 40. ഇടവം രാശിയിൽ നിൽക്കുന്ന വ്യാഴത്തിന്റെ ദശാകാലം 
 41. മിഥുനം രാശിയിൽ നിൽക്കുന്ന വ്യാഴത്തിന്റെ ദശാകാലം 
 42. കർക്കടകം രാശിയിൽ നിൽക്കുന്ന വ്യാഴത്തിന്റെ ദശാകാലം 
 43. ചിങ്ങം രാശിയിൽ നിൽക്കുന്ന വ്യാഴത്തിന്റെ ദശാകാലം 
 44. കന്നി രാശിയിൽ നിൽക്കുന്ന വ്യാഴത്തിന്റെ ദശാകാലം 
 45. തുലാം രാശിയിൽ നിൽക്കുന്ന വ്യാഴത്തിന്റെ ദശാകാലം 
 46. വൃശ്ചികം രാശിയിൽ നിൽക്കുന്ന വ്യാഴത്തിന്റെ ദശാകാലം 
 47. ധനു രാശിയിൽ നിൽക്കുന്ന വ്യാഴത്തിന്റെ ദശാകാലം 
 48. മകരം രാശിയിൽ നിൽക്കുന്ന വ്യാഴത്തിന്റെ ദശാകാലം 
 49. കുംഭം രാശിയിൽ നിൽക്കുന്ന വ്യാഴത്തിന്റെ ദശാകാലം 
 50. മീനം രാശിയിൽ നിൽക്കുന്ന വ്യാഴത്തിന്റെ ദശാകാലം 
 51. സൂര്യന്റെ യോഗദൃഷ്ടിയോടുകൂടിയോ / ചന്ദ്രന്റെ യോഗദൃഷ്ടിയോടുകൂടിയോ / ചന്ദ്രന്റെ അഞ്ചിലോ ഒമ്പതിലോ നിൽക്കുന്ന വ്യാഴത്തിന്റെ ദശാകാലം 
 52. ചൊവ്വയുടെ / ശുക്രന്റെ / ബുധന്റെ / ശനിയുടെ യോഗദൃഷ്ടിയോടുകൂടിയോ / രാഹുകേതുയുക്തനായോ നിൽക്കുന്ന വ്യാഴത്തിന്റെ ദശാകാലം 

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.