വ്യാഴത്തിന്റെ ആരോഹിണിയായ ദശാകാലം

ആരോഹിണീ ദേവഗുരോർമ്മഹത്വം
ദശാ പ്രപന്നാ കുരുതേƒർത്ഥഭൂമീ
ഗാനക്രിയാസ്ത്രീസുതരാജപൂജാം
സ്വവീര്യതഃ പ്രാപ്തയശഃ പ്രതാപം.

സാരം :-

വ്യാഴത്തിന്റെ ആരോഹിണിയായ ദശാകാലം മഹത്ത്വം ഉണ്ടാവുകയും ധനവും ഭൂസ്വത്തും ലഭിക്കുകയും സംഗീതകാര്യത്തിൽ വൈദഗ്ദ്ധ്യവും കളത്രപുത്രഗുണവും രാജസമ്മാനവും സ്വശക്തികൊണ്ട് യശസ്സും പ്രതാപവും ലഭിക്കയും ഫലമാകുന്നു.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.