കൂപാരംഭം - കിണറുകുഴിക്കൽ

ഏവം കൂപഗൃഹ പ്രവേശന വിധിർ
ന്നാർക്കഃ പ്രവേശെ ഘടഃ
സ്ത്രീകർക്കിഷ്വിതരത്രസന്തു ചരഭാ
ന്യർക്കശ്ച വഹ്ന്യാദിഷു

ചിതാദ്വീന്ദ്വ സുരാശ്വിചാപമശുഭം
ശസ്തം ജലർക്ഷാച്ഛദൃക്
സ്വാതീ പഞ്ചയമാച്യുതാശ്വിവരുണാ
നേഷ്ടാ സ്തരുച്ഛേദനെ.

സാരം :-


കിണറു കുഴിക്കുവാനുള്ള മുഹൂർത്തം ഗൃഹാരംഭമുഹൂർത്തം തന്നെയാണ്. ഗൃഹാരംഭത്തിനു പറഞ്ഞ നിഷിദ്ധങ്ങളായ ചരരാശികളും കാർത്തിക നക്ഷത്രത്തിൽ സൂര്യൻ നിൽക്കുന്ന സമയവും മിഥുനം, കന്നി, ധനു, മീനം, കർക്കിടകം എന്നീ മാസങ്ങളും കിണറു കുഴിക്കുവാൻ ശുഭമാണ്. ഇതുകൊണ്ട് സൗരമാസങ്ങൾ കിണറുകുഴിക്കാൻ സാമാന്യേനശുഭമെന്നുവരുന്നു. ഗൃഹാരംഭത്തിനു വിധിച്ച 18 നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ചിത്ര, ചോതി, വിശാഖം, മൂലം , അശ്വതി എന്നീ നക്ഷത്രങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി ശിഷ്ടം വരുന്ന 13 നക്ഷത്രങ്ങളും പൂരാടവും കിണറുകുഴിക്കാൻ ശുഭങ്ങളാണ്.

ധനുരാശി സമയം കിണറുകുഴിക്കാൻ സ്വീകാര്യമല്ല.

ശുക്രദൃഷ്ടി - മുഹൂർത്തലഗ്നത്തിന്റെ ഏഴാം ഭാവത്തിൽ ശുക്രൻ നിൽക്കുന്ന സമയം കിണറുകുഴിക്കാൻ ശുഭമാണ്.

കിണറുകുഴിക്കാനുള്ള മുഹൂർത്ത ലഗ്നം തുലാം, വൃശ്ചികം, ഇടവം, കുംഭം, മകരം, മീനം, കർക്കിടകം എന്നീ ജലരാശികളിലൊന്നായി വരുന്നത് ഉത്തമമാണ്. ഈ മുഹൂർത്തലഗ്നസമയത്തിനു വേലിയേറ്റമുണ്ടായിരിക്കണം.

തുലാളിവൃഷകുംഭംച മൃഗാന്ത്യൗ കർക്കടസ്തഥാ
സജലരാശയസ്ത്വേതെ കൂപാദാവതിശോഭനഃ
ജലവൃദ്ധീഃ ശുഭതരാസ്സർവ്വമന്യൽ ഗൃഹോക്തവൽ
കൂപാദിഖനനെ സേകെവസ്ത്രേ ശുക്രേക്ഷണം ശുഭം.\

എന്നു വിധിയുണ്ട്.

കിണറുകുഴിക്കുന്നതിന് നിത്യദോഷങ്ങളും ഷൾദോഷങ്ങളും കർത്തൃദോഷങ്ങളും ജന്മാഷ്ടമരാശിയും അവിടെ നിൽക്കുന്ന ചന്ദ്രനും ജന്മനക്ഷത്രത്തിന്റെ മൂന്നു അഞ്ച് ഏഴ് നക്ഷത്രങ്ങളും ജന്മനക്ഷത്രവും വർജിക്കണം.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.