ലഗ്നദശയുടെ ഉത്തമത്വാദികളെ പറയുന്നു

ഉഭയേധമമധ്യപൂജിതാ
ദ്രേക്കാണൈശ്ചരഭേഷു ചോത്ക്രമാൽ
അശുഭേഷ്ടസമാ സ്ഥിരേ ക്രമാ-
ദ്ധോരായാ പരികല്പിതാ ദശാ,

സാരം :-

ജനനലഗ്നം ഉഭയരാശിയാണെങ്കിൽ അതിൽ പ്രഥമദ്രേക്കാണമായാൽ ലഗ്നദശ അധമഫലപ്രദവും, മദ്ധ്യദ്രേക്കാണമായാൽ മദ്ധ്യമവും, ഉഭയരാശി ലഗ്നത്തിന്റെ അന്ത്യദ്രേക്കാണമായാൽ ഉത്തമഫലപ്രദവുമാകുന്നു. നേരെമറിച്ച് ലഗ്നം ചരരാശിയാണെങ്കിൽ ജനനം പ്രഥമദ്രേക്കാണമായാൽ ലഗ്നദശ ഉത്തമവും, മദ്ധ്യമാണെങ്കിൽ മദ്ധ്യമവും, അന്ത്യദ്രേക്കാണമായാൽ അധമവുമാകുന്നു. ഇനി ലഗ്നം സ്ഥിരരാശിയാണെങ്കിൽ ആദ്യദ്രേക്കാണമായാൽ ലഗ്നദശ അശോഭനവും, മദ്ധ്യദ്രേക്കാണമായാൽ ശുഭവും, അന്ത്യദ്രേക്കാണമായാൽ ദശ മദ്ധ്യമവുമാകുന്നു. 

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.