സിതേക്ഷണം

നിത്യദോഷത്തിൽ എല്ലായിടത്തും ശുക്രദൃഷ്ടി വർജിക്കണമെന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വേളിശ്ശേഷമുഹൂർത്തത്തിൽ അത് വർജിക്കാൻ പാടില്ല. വേളിശ്ശേഷമുഹൂർത്തലഗ്നത്തിന്റെ ഏഴാം ഭാവത്തിൽ ശുക്രൻ നിൽക്കണം. ഇതേ വിധം തന്നെ സർവ്വത്രശുഭകർമ്മങ്ങൾക്കും ചന്ദ്രനെ ലഗ്നത്തിൽ വർജിക്കണമെന്നു പറഞ്ഞത് വേളിശ്ശേഷമുഹൂർത്തത്തിൽ വർജിക്കരുത്. ലഗ്നത്തിൽ ചന്ദ്രൻ നിൽക്കുന്നത് വേളിശ്ശേഷമുഹൂർത്തത്തിനു ഉത്തമമാണ്.

ക്രപാദിഖനനെ സേകെവസ്ത്രെശുക്രേക്ഷണം ശുഭം
യഥാസപ്തമഗഃ ശുക്രോലഗ്നേചന്ദ്രർക്ഷഭോമതഃ

എന്ന് അതിന്നു നിയമമുണ്ട്. മറ്റേല്ലാത്തിനും വർജനീയമെന്നു വിധിക്കപ്പെട്ട ശുക്രചന്ദ്രന്മാരുടെ വീക്ഷണവും സ്ഥിതിയും വേളിശ്ശേഷമുഹൂർത്തത്തിനു എന്തുകൊണ്ട് ഉത്തമമെന്നു വിധിച്ചു എന്ന വിരോധാഭാസചിന്തയേക്കാൾ ഭാവനയ്ക്കുമിഴിവേകുന്ന ഒരു സ്വഭാവഗുണം ഇതിനുണ്ട്. മദനവികാരകാരകനും കളത്രകാരകനുമായ ശുക്രവീക്ഷണവും; രതിസുഖവിഭൂതിദാതാവും മനോകാരകനുമായ ചന്ദ്രന്റെ ലഗ്നസ്ഥിതിയും; ഇരുപേരുടേയും പരസ്പരദൃഷ്ടിയോടെയുള്ള സ്ഥിതിയും വേളിശ്ശേഷമെന്ന നിഷേക മുഹൂർത്തത്തിനുണ്ടാകാതിരുന്നാൽ വധൂവരന്മാരുടെ നിഷേകകർമ്മം വിരക്തരതി കർമ്മാനുഷ്ഠാനത്തേക്കാൾ വിരസവും മനോധർമ്മരഹിതവുമായ വെറും ഒരു ആഭാസമായിത്തീരാനിടവന്നേക്കാമെന്ന ഋഷിഭാവനയുടെ പരമോന്നതമായ ലൗകികധർമ്മചിന്ത ഇതിൽ കണ്ടെത്താനാകും. 

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.