ദൈവജ്ഞ പൃഛകാനുഭവ സാദൃശ്യം

പ്രശ്നകര്‍ത്താവ് ദൈവജ്ഞനെ സമീപിക്കുമ്പോള്‍ സ്നാനം, ഭോജനം, നിദ്ര തുടങ്ങിയ ഏതുതരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങളാണോ ദൈവജ്ഞനുണ്ടാകുന്നത് അതേ തരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങള്‍ പ്രശ്നകര്‍ത്താവിനുമുണ്ടാകുമെന്നു പറയണം. 

പ്രശ്നകര്‍ത്താവ് ദൈവജ്ഞനെ കാണാന്‍ വരുമ്പോള്‍ ദൈവജ്ഞന്‍ നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയ എന്തെങ്കിലും വസ്തു തിരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കില്‍ പൃഛകന്‍ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ഏതോ  വസ്തുവിന്‍റെ കാര്യം ചോദിക്കാനാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയണം.