ശിവന്‍ / യക്ഷി / ഭദ്രകാളി / ശ്രീരാമന്‍ മുതലായ വിഷ്ണുദശാവതാരങ്ങളായ ദേവന്മാര്‍ / മഹാവിഷ്ണു എന്നീ മൂര്‍ത്തികളെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെ?

ഭൌമക്ഷേത്രഗതോ രവിസ്ത്രിനയനഃ കീടേ സ്വയംഭൂരജേ
മര്‍ത്ത്യൈരുച്ചത ഊര്‍ദ്ധ്വമത്ര തദധോ ദേവൈഃ പ്രതിഷ്ഠാപിതഃ
യക്ഷീ ഗോഗത ഏഷ ജൂകഗൃഹഗഃ കാളീ പുനഃസ്ത്രീഗതഃ
ശ്രീരാമാദ്യവതാരവിഷ്ണുരഥ വിഷ്ണുസ്ത്വേഷ വീണാഗതഃ

സാരം :-

ആദിത്യന്‍ മേടത്തിലോ വൃശ്ചികത്തിലോ നിന്നാല്‍ ശിവനെയാണ് വിചാരിക്കേണ്ടത്. പക്ഷേ വൃശ്ചികത്തില്‍ നില്‍ക്കുന്ന ആദിത്യനെക്കൊണ്ട് സ്വയം ജാതനായ (ആരും പ്രതിഷ്ഠിക്കാതെ ശക്തി വിശേഷം കൊണ്ട് താനേ ഉണ്ടായ) ശിവനെ പറയണം. മേടത്തില്‍ പരമോച്ചകാലം പത്തു തീയതിക്കുള്ളില്‍ നില്‍ക്കുന്ന ആദിത്യനെക്കൊണ്ട് ദേവന്മാരാല്‍ പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെട്ട ശിവനെ പറയണം. ഈ മേടത്തില്‍ തന്നെ പരമോച്ചകാലം പത്തു തീയതി കഴിഞ്ഞതിനുശേഷമുള്ള ഭാഗത്തില്‍ നില്‍ക്കുന്ന ആദിത്യനെക്കൊണ്ട് മനുഷ്യനാല്‍ പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെട്ട ശിവനെ പറയണം. 

ആദിത്യന്‍ ഇടവത്തില്‍ നിന്നാല്‍ യക്ഷിയെ പറയണം.

ആദിത്യന്‍ തുലാം രാശിയില്‍ നിന്നാല്‍ ഭദ്രകാളിയെ പറയണം.

ആദിത്യന്‍ കന്നിരാശിയില്‍ നിന്നാല്‍ ശ്രീരാമന്‍ മുതലായ വിഷ്ണുദശാവതാരങ്ങളായ ദേവന്മാരെ പറയണം.

ആദിത്യന്‍ മിഥുനം രാശിയില്‍ നിന്നാല്‍ മഹാവിഷ്ണുവിനെതന്നെ പറയണം. 

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.