പ്രശ്നക്രിയക്കായി ആളുകള്‍ ദൈവജ്ഞനുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നത്

പ്രശ്നക്രിയക്കായി ആളുകള്‍ ദൈവജ്ഞനുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നത് താഴെപറയുന്ന രീതികളിലാണ്

1). പൃഛകന്‍ തന്നെ ഏതെങ്കിലും ദിവസം സൂര്യോദയത്തിന് ശേഷം ദൈവജ്ഞ ഗൃഹത്തില്‍ ചെന്ന് ദൈവജ്ഞനെ കാണുക. ഉടന്‍ തന്നെയോ അല്ലെങ്കില്‍ ദൈവജ്ഞന്‍റെ സൗകര്യമനുസരിച്ച് കുറെക്കഴിഞ്ഞോ തന്‍റെ ആഗ്രഹം അറിയിക്കുക. ദൈവജ്ഞന്‍ അതനുസരിച്ച് ഫലം പറയുക.

2). സ്വന്തം വീട്ടില്‍ വച്ച് പ്രശ്നം വെക്കാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ നേരിട്ടോ അല്ലെങ്കില്‍ ദൂതന്‍ മുഖാന്തിരമോ ദൈവജ്ഞനെ കണ്ടിട്ട് ദൈവജ്ഞനു വീട്ടില്‍ വരാന്‍ സൗകര്യം ഉള്ള ദിവസം നിശ്ചയിച്ച് ആ ദിവസം ദൈവജ്ഞന്‍ പൃഛകന്‍റെ വീട്ടില്‍ ചെന്ന് പ്രശ്നം വെക്കുക.

3). പൃഛകന്‍ ടെലിഫോണില്‍ കൂടിയോ എഴുത്തില്‍ കൂടിയോ, ഇ-മെയില്‍ വഴിയോ ദൈവജ്ഞനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ദൈവജ്ഞഗൃഹത്തില്‍ വച്ചോ സ്വന്തം ഗൃഹത്തില്‍ വെച്ചോ പ്രശ്നം നടത്തേണ്ട സമയം നിശ്ചയിച്ച് ദൈവജ്ഞഗൃഹത്തില്‍ വെച്ചോ സ്വഗൃഹത്തില്‍ വെച്ചോ പ്രശ്നം നടത്തുക.

4). ദൂരദേശത്തുള്ളവര്‍ എഴുത്തില്‍ കൂടിയോ, ഇ-മെയില്‍ വഴിയോ സ്വന്തം പ്രശ്നം ദൈവജ്ഞനെ അറിയ്ക്കുകയും എഴുത്തില്‍ കൂടിയോ, ഇ-മെയില്‍ വഴിയോ ഫലം അറിയുകയും ചെയ്യുക

ഏതുതരത്തിലുള്ള പ്രശ്നമായാലും ഫലം അറിയേണ്ട വ്യക്തി ദൈവജ്ഞനുമായി ബന്ധപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്. ഫലം അറിയേണ്ട വ്യക്തി നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെടുമ്പോള്‍ ജ്യോതിഷഭാഷയില്‍ അദ്ദേഹത്തെ പ്രഷ്ടാവ്, പൃഛകന്‍, പ്രശ്നകര്‍ത്താവ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നു. തനിക്ക് പകരം മറ്റൊരാളെയാണ് ദൈവജ്ഞനെ കാണാന്‍ അയക്കുന്നതെങ്കില്‍ ആ ആളെ "ദൂതന്‍" എന്ന് പറയുന്നു.