പ്രശ്നാനുകൂല പ്രദേശം

പ്രശ്നം വയ്ക്കുന്ന പ്രദേശം സുന്ദരവും സ്വഛവും മനസ്സിനിണങ്ങിയതുമായിരിക്കണം. അവിടെ പുഷ്പഫലസമൃദ്ധങ്ങളായ വൃക്ഷങ്ങള്‍ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ആ പ്രദേശത്തെ കണ്ടാലും അവിടെ നിന്നാലും മനസ്സിനും പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങള്‍ക്കും സന്തോഷം നല്‍കുന്നതായിരിക്കണം. സമതലമായ ഭൂമിയില്‍ ചാണക വെള്ളം തെളിച്ച് ശുദ്ധമാക്കിയിരിക്കണം. പ്രശ്നസ്ഥലത്ത് മംഗള പ്രവൃത്തികള്‍ നടക്കുന്നതായിരിക്കണം. മാംഗല്യവതികളായ സ്ത്രീകള്‍ ഉണ്ടായിരിക്കണം. ബന്ധുക്കള്‍ സന്തുഷ്ടരായിരിക്കണം. ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്ഥലത്തുവെച്ച് പ്രശ്നം വെച്ചാല്‍ പ്രഷ്ടാവിന്‍റെ മനോഗതം പൂര്‍ത്തിയാകും.