പ്രശ്നത്തില്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങള്‍

പ്രശ്നകര്‍ത്താവ് പ്രശ്നഫലത്തില്‍ താത്പര്യമില്ലാതെ ചോദ്യം ചോദിക്കരുത്. അത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യം സഫലമാവുകയില്ല. ചോദ്യങ്ങള്‍ ഉള്ളില്‍തട്ടി വരുന്നവയല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഗ്രഹങ്ങളുടെ സ്വാധീനം കുറവായിരിക്കും.

ഒരേ സമയത്ത് ഒരു ചോദ്യമേ ചോദിക്കാവു, പ്രധാനവും അപ്രധാനവുമായ ചോദ്യങ്ങളോ, തന്‍റെയും മറ്റുള്ളവരുടേയും കാര്യങ്ങള്‍ ഇടകലര്‍ത്തിയോ ചോദിക്കരുത്.

ഒരു സമയത്ത് ഒരു വിഷയത്തിന് പകരം അനേകം വിഷയങ്ങളെപ്പറ്റി ചോദിച്ചാല്‍ പ്രശ്നം തെളിയുകയില്ല. ഒരേ കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ഒരു ജ്യോതിഷനോടോ പല ജ്യോതിഷനോടോ (ദൈവജ്ഞനോടോ) പല പ്രാവശ്യം പ്രശ്നം വയ്ക്കരുത്.