ശ്വാസ പരീക്ഷണം നടത്തുന്നത് എന്തിന്?

ദൈവജ്ഞന്‍റെ ശ്വാസം പ്രശ്നസമയത്തുള്ള ഗ്രഹസ്ഥിതി, പൃഛക സ്ഥിതി ഇവയുടെ ഒരു മാപിനി (Meter) ആയി മാറുകയാണ്. അത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം. പ്രശ്നകര്‍ത്താവ് ദൈവജ്ഞന്‍റെ മുമ്പാകെ വരുമ്പോള്‍ പൃഛകന്‍റെയും ദൈവജ്ഞന്‍റെയും ശാരീരിക മാനസിക കാന്തിക ശക്തികളുടെ (Electro Magnetic Force) പ്രവര്‍ത്തന പ്രതിപ്രവര്‍ത്തനഫലമായി പൃഛകന്‍റെ പ്രശ്നത്തെ സംബന്ധിച്ച ഒരു ശക്തി പ്രസരം ആ അന്തരീക്ഷത്തിലുണ്ടാകുന്നു. അന്തരീക്ഷത്തിലാകെ പ്രസരിക്കുന്ന ഈ ശക്തിക്ക് പഞ്ചഭൂതങ്ങളുമായും ഗ്രഹങ്ങളുമായും ബന്ധമുണ്ട്. ഈ ബന്ധം പൃഛക പ്രശ്നത്തിന് അനുകൂലമോ പ്രതികൂലമോ ആകാം. ഈ ശക്തിയുടെ വലയത്തില്‍പെടുന്ന ഭൂതം ദൈവജ്ഞന്‍റെ ശ്വാസഗതിയില്‍ കൂടി പുറത്ത് വരുന്നു. അതുപോലെ ചന്ദ്രനുമായോ സൂര്യനുമായോ ബന്ധപ്പെട്ട് ഇഡയായോ പിംഗലയായോ മാറുന്നു. അന്തരീക്ഷത്തില്‍ വരുന്ന താപ മാറ്റത്തിനനുസരിച്ച് വികസിക്കുന്ന രസം (Mercury) താപമാപിനിയില്‍ (Barometer) കൂടി അന്തരീക്ഷത്തില്‍ വരുന്ന മാറ്റത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതുപോലെ പൃഛകദൈവജ്ഞ സമാഗമ സമയത്ത് ആ അന്തരീക്ഷത്തില്‍ പഞ്ചഭൂതങ്ങളും നവഗ്രഹങ്ങളും പൃഛകന്‍റെ  അനുഭവമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന രീതിയെ ദൈവജ്ഞന്‍റെ ശ്വാസഗതി പ്രകടമാക്കുന്നു. ഇവിടെ സിദ്ധമന്ത്രനും ദൈവജ്ഞനുമായ ദൈവജ്ഞന്‍ പ്രകൃതിയുടെ മാധ്യമമാകുകയാണ്.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.