പ്രശ്ന ഭേദങ്ങള്‍

പ്രശ്ന കര്‍ത്താവ് ചോദിക്കുന്ന വിഷയത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി പ്രശ്നത്തിന് പല പേരുകള്‍ പറയാറുണ്ട്‌. പ്രശ്നത്തില്‍ പ്രധാനമായവ അഷ്ടമംഗലപ്രശ്നം അഥവാ കുടുംബപ്രശ്നം, ദേവ പ്രശ്നം എന്നിവയാണെങ്കിലും ഇവയെക്കൂടാതെ മറ്റു വിഷയങ്ങളെ ആധാരമാക്കിയുള്ള ചില പ്രധാന പ്രശ്നങ്ങളുള്ളവയുടെ പേര് താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

വിവാഹ പ്രശ്നം, സന്താന പ്രശ്നം, രോഗ പ്രശ്നം, ആയുഃ പ്രശ്നം, മരണ പ്രശ്നം, സ്വപ്ന പ്രശ്നം, യാത്രാ പ്രശ്നം, യുദ്ധ വിജയ പരാജയ പ്രശ്നം, സന്ധി പ്രശ്നം, വൃഷ്ടി പ്രശ്നം - മഴ പെയ്യുമോ ഇല്ലയോ - എപ്പോള്‍ മഴ പെയ്യും, കൂപ പ്രശ്നം - വെള്ളം ഉണ്ടോ എന്നറിയല്‍, നഷ്ട പ്രശ്നം - നഷ്ടപ്പെട്ടതോ മോഷണം പോയതോ ആയ വസ്തു തിരിച്ചു കിട്ടുമോ എന്ന പ്രശ്നം, നഷ്ട ജാതക പ്രശ്നം - ജാതകം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയവര്‍ക്കും ഇല്ലാത്തവര്‍ക്കും ജാതകം തയാറാക്കി കൊടുക്കല്‍, ഭോജന പ്രശ്നം - ഞാന്‍ എന്ത് ആഹാരം കഴിച്ചു എന്നുള്ള ചോദ്യം, പ്രോഷിതാഗമന പ്രശ്നം - വീട് വിട്ടു പോയ ആള്‍ എപ്പോള്‍ തിരിച്ചു വരും, സുരത പ്രശ്നം - സ്ത്രീക്ക് പുരുഷനുമായി ബന്ധം ഉണ്ടായോ?, വിദേശ യാത്രാ പ്രശ്നം. താംബൂലം, നാളികേരം ഇവയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി താംബൂല പ്രശ്നവും നാളികേര പ്രശ്നവും പറയാറുണ്ട്‌. ഇങ്ങനെ പ്രശ്നത്തിന് വിഷയമാക്കാന്‍ സാധിക്കാത്ത ഒരു വിഷയവുമില്ല എന്ന് വരുന്നു.