ശ്വാസഗതിയും യാത്രാ പ്രശ്നവും

ഒരു കാര്യത്തിന് പുറപ്പെടുമ്പോള്‍ ഇടത് മൂക്കില്‍ കൂടിയാണ് ശ്വാസം സഞ്ചരിക്കുന്നതെങ്കില്‍ നല്ലതാണ്. ഗൃഹത്തില്‍ പ്രവേശിക്കുമ്പോള്‍ ശ്വാസഗതി വലത് മൂക്കില്‍ കൂടി സഞ്ചരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്.