32 തരത്തിലുള്ള അംഗസ്പര്‍ശത്തിന്‍റെ ഫലങ്ങള്‍

32 തരത്തിലുള്ള അംഗസ്പര്‍ശത്തിന്‍റെ ഫലങ്ങള്‍ താഴെ വിവരിക്കുന്നു.1. കിഴക്ക് ദിക്ക് എന്ന ധ്വജയോനിയില്‍ നിന്ന്
1. ശിരസ്സാകുന്ന ധ്വജയോനിയെ സ്പര്‍ശിച്ചാല്‍ ധനലാഭം
2. മുഖമാകുന്ന സിംഹയോനിയെ സ്പര്‍ശിച്ചാല്‍ പശുലാഭം
3. കഴുത്താകുന്ന വൃഷഭ (കാള) യോനിയെ സ്പര്‍ശിച്ചാല്‍ വാഹനലാഭം
4. ഹൃദയമാകുന്ന ഗജ (ആന) യോനിയെ സ്പര്‍ശിച്ചാല്‍ ആഭരണലാഭം

2. തെക്കേദിക്കില്‍ സിംഹയോനിയില്‍ നിന്നുകൊണ്ട് 
5. മുഖമാകുന്ന സിംഹയോനിയെ സ്പര്‍ശിച്ചാല്‍ ശത്രുനാശം
6. കഴുത്താകുന്ന വൃഷഭ (കാള) യോനിയെ സ്പര്‍ശിച്ചാല്‍ ധനലാഭം
7. ഹൃദയമാകുന്ന ഗജ (ആന) യോനിയെ സ്പര്‍ശിച്ചാല്‍ സത്പുത്രലാഭം
8. ശിരസ്സാകുന്ന ധ്വജയോനിയെ സ്പര്‍ശിച്ചാല്‍ ബന്ധു ലാഭം

3. പടിഞ്ഞാറേ ദിക്കായ വൃഷ (കാള) യോനിയില്‍ നിന്നുകൊണ്ട് 
9. കഴുത്താകുന്ന വൃഷഭ (കാള) യോനിയെ സ്പര്‍ശിച്ചാല്‍ വൃഷഭ (കാള) ലാഭം
10. ഹൃദയമാകുന്ന ഗജ (ആന) യോനിയെ സ്പര്‍ശിച്ചാല്‍ വാഹനലാഭം
11. ശിരസ്സാകുന്ന ധ്വജയോനിയെ സ്പര്‍ശിച്ചാല്‍ സരസ്വതീലാഭം
12. മുഖമാകുന്ന സിംഹയോനിയെ സ്പര്‍ശിച്ചാല്‍ ബന്ധുലാഭം.

4. വടക്ക് ദിക്കായ ഗജ (ആന) യോനിയില്‍ നിന്നുകൊണ്ട് 
13. ഹൃദയമാകുന്ന ഗജ (ആന) യോനി സ്ഥാനത്തെ സ്പര്‍ശിച്ചാല്‍ ഉത്തമ ഗജലാഭം
14. ശിരസ്സാകുന്ന ധ്വജയോനിയെ സ്പര്‍ശിച്ചാല്‍ ആഭരണ ലാഭം
15. മുഖമാകുന്ന സിംഹയോനിയെ സ്പര്‍ശിച്ചാല്‍ ബന്ധുലാഭം
16. കഴുത്താകുന്ന വൃഷഭ (കാള) യോനിയെ സ്പര്‍ശിച്ചാല്‍ പുത്രലാഭം

5. തെക്കുകിഴക്കാകുന്ന ധൂമയോനില്‍ നിന്നുകൊണ്ട് 
17. മൂക്കാകുന്ന ധൂമയോനിയെ സ്പര്‍ശിച്ചാല്‍ മരണ ഭയം
18. ചെവി, കണ്ണ് എന്ന ശുനക (പട്ടി) യോനിയെ സ്പര്‍ശിച്ചാല്‍ ദുഃഖം
19. കൈകളാകുന്ന ഖര (കഴുത) യോനിയെ സ്പര്‍ശിച്ചാല്‍ വ്രതനാശം
20. കാലുകലാകുന്ന കാക്ക യോനിയെ സ്പര്‍ശിച്ചാല്‍ കുടുംബനാശം

6. തെക്കുപടിഞ്ഞാറെന്ന ശുനക (പട്ടി) യോനിയില്‍ നിന്നുകൊണ്ട്
21. ചെവി, കണ്ണ് എന്ന ശുനക (പട്ടി) യോനിയില്‍ സ്പര്‍ശിച്ചാല്‍ രോഗം
22. കൈകളാകുന്ന ഖര (കഴുത) യോനിയെ സ്പര്‍ശിച്ചാല്‍ പുത്രനാശം
23. കൈകാലുകളാകുന്ന കാക്കയോനിയെ സ്പര്‍ശിച്ചാല്‍ ആപത്ത്
24. മൂക്കാകുന്ന ധൂമ യോനിയെ സ്പര്‍ശിച്ചാല്‍ ദ്രവ്യനാശം

7. വടക്കുപടിഞ്ഞാറാകുന്ന കഴുതയോനിയില്‍ നിന്നുകൊണ്ട് 
25. കൈകളാകുന്ന ഖര (കഴുത) യോനിയില്‍ സ്പര്‍ശിച്ചാല്‍ വിവാദം
26. കാലുകളാകുന്ന കാക്കയോനിയില്‍ സ്പര്‍ശിച്ചാല്‍ പശുനാശം
27. മൂക്കാകുന്ന ധൂമ യോനില്‍ സ്പര്‍ശിച്ചാല്‍ ആയുധോപദ്രവം
28. ചെവി, കണ്ണ് എന്ന ശുനക (പട്ടി) യോനിയില്‍ സ്പര്‍ശിച്ചാല്‍ ഭാര്യാരോഗം

8. വടക്കുകിഴക്കെന്ന കാക്ക യോനിയില്‍ നിന്നുകൊണ്ട്
29. കാലുകളാകുന്ന കാക്കയോനിയെ സ്പര്‍ശിച്ചാല്‍ ബന്ധുപീഡ
30. മൂക്കാകുന്ന ധൂമയോനിയില്‍ സ്പര്‍ശിച്ചാല്‍ ദന്തനാശം
31. ചെവി, കണ്ണ് എന്ന ശുനക (പട്ടി) യോനിയില്‍ സ്പര്‍ശിച്ചാല്‍ നീചന്മാരെക്കൊണ്ട് മരണം
32. കൈകളാകുന്ന കഴുതയോനിയെ സ്പര്‍ശിച്ചാല്‍ പുത്രന്മാര്‍ക്കു ആപത്ത്.

മുകളില്‍ പറഞ്ഞ 32 ഫലങ്ങളെ - 8 x 4 - വിശകലനം ചെയ്‌താല്‍ ആദ്യം പറഞ്ഞ 16 ഫലങ്ങള്‍ - 4 x 4 - ശുഭങ്ങളും അടുത്തു പറഞ്ഞ 16 ഫലങ്ങള്‍ - 4 x 4 - അശുഭങ്ങളും ആണെന്ന് കാണാം.

ഇതിന് വിപരീതമായി ധൂമയോനിയായ തെക്കുകിഴക്കോ ശുനക (പട്ടി) യോനിയായ തെക്കുപടിഞ്ഞാറോ, ഖര (കഴുത) യോനിയായ വടക്കുപടിഞ്ഞാറോ, കാക്കയോനിയായ വടക്കുകിഴക്കോ നിന്നുകൊണ്ട് ദേഹത്തിലുള്ള ധ്വജയോനിസ്ഥാനത്തേയോ - ശിരസ്സ്‌,  - സിംഹയോനി സ്ഥാനത്തേയോ മുഖം, -  വൃഷയോനി സ്ഥാനത്തേയോ - കഴുത്ത്,  - ഗജയോനി സ്ഥാനത്തേയോ - ഹൃദയം,  സ്പര്‍ശിച്ചാല്‍ അത് സമ്പത്തിനേയോ ആപത്തിനേയോ സൂചിപ്പിക്കാതെ മധ്യമഫലത്തെ സൂചിപ്പിക്കും.

മുകളില്‍ പറഞ്ഞ ഫലങ്ങളെ വിശ്ലേഷണം ചെയ്‌താല്‍ താഴെ പറയുന്നവിധം ലഭിക്കും.

1. ദിക്കുകളില്‍ നിന്നുകൊണ്ട് - ധ്വജം, സിംഹം, കാള, ഗജം (ആന), ദിഗ് യോനികള്‍ സൂചിപ്പിക്കുന്ന അവയങ്ങളെ - ശിരസ്സ്‌, മുഖം, കഴുത്ത്, ഹൃദയം - പൃഛകന്‍ സ്പര്‍ശിച്ചാല്‍ നല്ല ഫലങ്ങള്‍

2. വിദിഗ് യോനികളില്‍ നിന്നുകൊണ്ട് - ധൂമം, ശുനകം (പട്ടി), ഖരം (കഴുത), കാക്ക വിദിഗ് യോനി അവയവങ്ങളെ - മൂക്ക്, ചെവി, കണ്ണ്, കൈകള്‍, കാലുകള്‍, എന്നിവയില്‍ പൃഛകന്‍ സ്പര്‍ശിച്ചാല്‍ അശുഭഫലങ്ങള്‍.

3. നാല് ദിക്കുകളില്‍ നിന്നുകൊണ്ട് 4 വിദിഗ് യോന്യവയവങ്ങളെ സ്പര്‍ശിച്ചാല്‍ മധ്യമഫലം.

4. നാല് വിദിക്കുകളില്‍ നിന്നുകൊണ്ട് 4 ദിഗ് യോന്യവയവങ്ങളെ സ്പര്‍ശിച്ചാല്‍ മധ്യമഫലം.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.