വിവാഹത്തെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കുമ്പോൾ പ്രഷ്ടാവ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരാളോ കൈവിരൽ ഏതോ ദ്വാരങ്ങളിൽ ഇടുന്നതായി കണ്ടാൽ

രന്ധ്രേംƒഗുലീപ്രവേശേ തു കന്യായാ ദൂഷണം വദേൽ
യസ്യാ യഃ കശ്ചിദാഗച്ഛേദ്വിവാഹോസ്യാം ദിശീര്യതാം

സാരം :-

വിവാഹത്തെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കുമ്പോൾ പ്രഷ്ടാവോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരാളോ കൈവിരൽ ഏതോ ദ്വാരങ്ങളിൽ ഇടുന്നതായി കണ്ടാൽ വിവാഹത്തിനു നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന കന്യക പതിവ്രത ആയിരിക്കയില്ലെന്നു പറയണം. പ്രശ്ന സമയം ഏതൊരു ദിക്കിൽ നിന്ന് ഒരാൾ വരുന്നുവോ ആ ദിക്കിൽ നിന്നും വിവാഹം ലഭിക്കുമെന്ന് പറയണം. രണ്ടുമൂന്ന് ദിക്കിൽ നിന്നും ആൾ വരുമെങ്കിൽ അത്രയും വിവാഹത്തെത്തന്നെയും പറയാം. പക്ഷെ അവരുടെ ആശ്രയ ദിക്കുകൊണ്ട് വിവാഹത്തിന്റെ അനുഭവത്തെയും അനുഭവാഭാവത്തെയും അറിഞ്ഞുകൊള്ളണം. ഇത് " ദൃഷ്ട്യാസമാനാംപ്രവേദച " സംഖ്യാം എന്നുള്ള ഭാവം കൊണ്ട് വരാഹമിഹിരൻ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.