പാപഗ്രഹദൃഷ്ടനായ രാഹുവിന്റെ ദശാകാലം

പാപദൃഷ്ടിയുതോ രാഹുഃ കർമ്മനാശമുപദ്രവം
ഉദ്യോഗഭംഗം ദേഹാർത്തിം കുരുതേ നൃപപീഡനം.

സാരം :-

പാപഗ്രഹദൃഷ്ടനായ രാഹുവിന്റെ ദശാകാലം പ്രവൃത്തിക്കു (തൊഴിലിന്) ഹാനിയും പലവിധത്തിലുള്ള ഉപദ്രവങ്ങളും ഉദ്യോഗനാശവും ദേഹപീഡയും രാജകോപവും സംഭവിക്കുന്നതാണ്.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.