ശിശു ഒരു വയസ്സിനുള്ളിൽ മരിക്കും

ചക്രസ്യ പൂർവ്വേതരഭാഗഗേഷു
ക്രൂരേഷു സൗമ്യേഷു ച കീടലഗ്നേ
ക്ഷിപ്രം വിനാശം സമുപൈതി ജാതഃ
പാപൈർവ്വിലഗ്നാസ്തമയാഭിതശ്ചഃ

സാരം :-

ലഗ്നഭാവത്തിൽ ഉദിയ്ക്കുന്ന ഭാഗം തുടങ്ങി ചുവട്ടിലേയ്ക്കും, മുകളിലേയ്ക്കും തൊണ്ണൂറു തിയ്യതികൾ (90 തിയ്യതികൾ) വീതം (മുമ്മൂന്നു രാശികളെന്നു സാരം) രാശിചക്രത്തിന്റെ പൂർവ്വാർദ്ധവും, ശേഷം ആറു രാശികൾ രാശിചക്രത്തിന്റെ അപരാർദ്ധവുമാകുന്നു. വൃശ്ചികം രാശിയുടെ പത്താമത്തെ തിയ്യതിയാണ് ഉദിയ്ക്കുന്നതെന്നു വിചാരിക്കുക്ക. എന്നാൽ ചിങ്ങം രാശിയുടെ പത്താമത്തെ തിയ്യതിമുത്തൽ കുംഭം രാശിയുടെ പത്താമത്തെ തിയ്യതിവരെ പൂർവ്വാർദ്ധമാണെന്ന് സാരം. 

പാപഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം രാശിചക്രത്തിന്റെ പൂർവ്വാദ്ധത്തിലും, ശുഭഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം രാശിചക്രത്തിന്റെ അപരാർദ്ധത്തിലും നിൽക്കുക; ലഗ്നം, വൃശ്ചികം രാശിയാവുക - ഈ യോഗമുള്ള സമയത്തു ജനിച്ചാൽ ശിശു ഒരു വയസ്സിനുള്ളിൽ മരിയ്ക്കുന്നതാണ്. 

ജാതകപ്രശ്നാദികളിൽ എല്ലാറ്റിലും പാപഗ്രഹങ്ങളും ശുഭഗ്രഹങ്ങളും മേൽപ്പറഞ്ഞവിധം നിൽക്കുന്നതായാൽ അതു അത്യധികം അശുഭലക്ഷണവും കൂടിയാകുന്നു. - " മദ്ധ്യാഹ്നചതുർത്ഥിഭ്യാം പൂർവ്വാർദ്ധഗതാഃ ശുഭാ വിവൃദ്ധികരാഃ പാപാഃ കുര്യുർഹാനിം " - എന്ന് പ്രമാണമുണ്ട്.

ലഗ്നം ഏതു രാശിയായാലും വേണ്ടതില്ല 12 - 2 - 6 - 8 എന്നീ നാല് ഭാവങ്ങളിലും പാപഗ്രഹങ്ങൾ നിൽക്കുന്നതായാലും ശിശു ഒരു വയസ്സിനുള്ളിൽ മരിയ്ക്കുന്നതാണ്. ഇതുതന്നെ വെവ്വേറെ നാലു യോഗമായി കല്പിയ്ക്കാമെന്നും ഒരു അഭിപ്രായമുണ്ട്. എങ്ങനെയെന്നാൽ രണ്ടിലധികം പാപഗ്രഹങ്ങൾ 6, 12 എന്നീ ഭാവങ്ങളിലോ, 2, 8 എന്നീ ഭാവങ്ങളിലോ 6, 8 എന്നീ ഭാവങ്ങളിലോ, 2, 12 എന്നീ ഭാവങ്ങളിലോ നിൽക്കുക - എന്നു താല്പര്യം. ഇപ്രകാരമാണ് ഈ യോഗത്തെ നാലായി കല്പിയ്ക്കുന്നത്. ' പാപൈഃ ഷഡ്വ്യയഗൈസ്തഥാർത്ഥമൃതിഗൈ രന്ധ്രാരിഗൈഃ സ്വാന്ത്യഗൈഃ " എന്നും പ്രമാണമുണ്ട്.

മേൽപ്പറഞ്ഞ അരിഷ്ടയോഗകർത്താക്കന്മാർക്ക് ശുഭഗ്രഹയോഗദൃഷ്ട്യാദികളുണ്ടായാൽ അരിഷ്ടത്തിന്നു ശക്തി കുറയുമെന്നും അറിയേണ്ടതാണ്. ഈ അഭിപ്രായത്തെ ഗ്രന്ഥകാരൻ തന്നെ അരിഷ്ടാദ്ധ്യാത്തിൽ - " നിധനാരിധനവ്യവസ്ഥിതാഃ " - എന്ന ശ്ലോകം കൊണ്ട് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടേയും അവിടേയും പറയുന്ന യോഗങ്ങൾക്ക് വലിയ അന്തരമൊന്നുമില്ല. ഇവിടെ മരണവും അവിടെ നേത്രനാശവുമാണ് യോഗഫലം പറയുന്നത്. 

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.