നാക്ഷത്രമാസം

അശ്വതി മുതലായ ഓരോ നക്ഷത്രമാനസമയമാണ് ഒരു നാക്ഷത്രദിവസം. ചന്ദ്രസ്ഫുടഗതിപ്രാകാരം എല്ലാനക്ഷത്രങ്ങളിലും സഞ്ചരിക്കുന്നതിന്നു വേണ്ട കാലമാണ് ഒരു നാക്ഷത്രമാസം. അതുകൊണ്ട് ഒരു നാക്ഷത്രമാസത്തിനു സാമന്യേന 27 സാവനദിവസം വരുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള 12 നാക്ഷത്രമാസം ചേർന്ന ഒരു സംവത്സരത്തിനു 324 സാവനദിനം വരുന്നു. ശശിമണ്ഡലകാലംകൊണ്ട് കണക്കാക്കിയാൽ 323 സാവനദിവസം വരുമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്.

**********************************

സൗരംചാന്ദ്രംസാവനംച തഥാനാക്ഷത്രമേവച
ചാത്വാര്യേതാനി മാസാനികഥിതാനിമനീഷിഭിഃ
ഭാഗഭോഗോരവേ സൗരം ദിനം ചാന്ദ്രം തിഥിര്‍ഭവേൽ
സൂര്യോദയാൽ സാവനംസ്യാൽ നാക്ഷത്രം ഭഭ്രമേന്നതു
ത്രിംശദ്ദിനാനി മാസസ്സ്യാൽ മാസാദ്വാദശവത്സരം
സംക്രാന്ത്യന്തസ്സൗരമാസശ്ചാന്ദ്രശ്ചന്ദ്രാർക്കസംഗമഃ
സാവനഃ ഖാഗ്നിദിവസൊ നാക്ഷത്രശ്ശശിമണ്ഡലഃ

എന്നത് സാവനമാസം, സൗരമാസം, ചാന്ദ്രമാസം, നാക്ഷത്രമാസം എന്നീ നാല് മാസങ്ങളുടെ പ്രമാണമാണ്.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.