മൂന്നാം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്ന രാഹുവിന്റെ ദശാകാലം

രാഹോർദ്ദശായാം സഹജസ്ഥിതസ്യ
മിത്രാർത്ഥദാരാത്മജസോദരാണാം
സൗഖ്യം കൃഷേർവ്വർദ്ധനമാധിപത്യം
വിദേശയാനം നരനാഥപൂജാം.

സാരം :-

മൂന്നാം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്ന രാഹുവിന്റെ ദശാകാലം ധനലാഭവും ബന്ധു, പുത്രൻ, സഹോദരൻ മുതലായ സ്വജനങ്ങൾക്ക് സുഖവും കൃഷിഗുണവും കുടുംബാധിപത്യവും അല്ലെങ്കിൽ രാജപ്രസാദവും അന്യദേശഗമനവും രാജാക്കന്മാരുടെ സൽക്കാരവും ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.