രാഹുദശാഫലങ്ങൾ


 1. രാഹുവിന്റെ ദശാകാലം 
 2. ഉച്ചത്തിലോ ഉച്ചഗ്രഹത്തോടുകൂടിയോ നിൽക്കുന്ന രാഹുവിന്റെ ദശാകാലം 
 3. നീചത്തിലോ നീചഗ്രഹത്തോടുകൂടിയോ നിൽക്കുന്ന രാഹുവിന്റെ ദശാകാലം 
 4. ലഗ്നത്തിൽ നിൽക്കുന്ന രാഹുവിന്റെ ദശാകാലം 
 5. രണ്ടാം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്ന രാഹുവിന്റെ ദശാകാലം 
 6. മൂന്നാം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്ന രാഹുവിന്റെ ദശാകാലം 
 7. നാലാം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്ന രാഹുവിന്റെ ദശാകാലം 
 8. അഞ്ചാം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്ന രാഹുവിന്റെ ദശാകാലം 
 9. ആറാം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്ന രാഹുവിന്റെ ദശാകാലം 
 10. ഏഴാം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്ന രാഹുവിന്റെ ദശാകാലം 
 11. എട്ടാം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്ന രാഹുവിന്റെ ദശാകാലം 
 12. ഒമ്പതാം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്ന രാഹുവിന്റെ ദശാകാലം 
 13. പത്താം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്ന രാഹുവിന്റെ ദശാകാലം 
 14. പതിന്നൊന്നാം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്ന രാഹുവിന്റെ ദശാകാലം 
 15. പന്ത്രണ്ടാം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്ന രാഹുവിന്റെ ദശാകാലം 
 16. പാപഗ്രഹക്ഷേത്രത്തിൽ നിൽക്കുന്ന രാഹുവിന്റെ ദശാകാലം 
 17. പാപഗ്രഹദൃഷ്ടനായ രാഹുവിന്റെ ദശാകാലം 
 18. ശുഭഗ്രഹദൃഷ്ടനായ രാഹുവിന്റെ ദശാകാലം 
 19. രാഹുദശയുടെ ആദ്യം / മദ്ധ്യം / അന്ത്യം 
 20. ഇഷ്ടരാശിയിൽ ബലവാനായി നിൽക്കുന്ന രാഹുവിന്റെ ദശാകാലം 
 21. രാഹു ഇഷ്ടരാശിയിലും ഇഷ്ടഭാവത്തിലും ശുഭഗ്രഹയോഗദൃഷ്ടികളോടുകൂടിയും നിന്നാൽ സ്വദശാകാലം 
 22. മേടം രാശിയിൽ നിൽക്കുന്ന രാഹുവിന്റെ ദശാകാലം 
 23. ഇടവം രാശിയിൽ നിൽക്കുന്ന രാഹുവിന്റെ ദശാകാലം 
 24. മിഥുനം രാശിയിൽ നിൽക്കുന്ന രാഹുവിന്റെ ദശാകാലം 
 25. കർക്കടകം രാശിയിൽ നിൽക്കുന്ന രാഹുവിന്റെ ദശാകാലം 
 26. ചിങ്ങം രാശിയിൽ നിൽക്കുന്ന രാഹുവിന്റെ ദശാകാലം 
 27. കന്നി രാശിയിൽ നിൽക്കുന്ന രാഹുവിന്റെ ദശാകാലം 
 28. തുലാം രാശിയിൽ നിൽക്കുന്ന രാഹുവിന്റെ ദശാകാലം 
 29. വൃശ്ചികം രാശിയിൽ നിൽക്കുന്ന രാഹുവിന്റെ ദശാകാലം 
 30. ധനു രാശിയിൽ നിൽക്കുന്ന രാഹുവിന്റെ ദശാകാലം 
 31. മകരം രാശിയിൽ നിൽക്കുന്ന രാഹുവിന്റെ ദശാകാലം 
 32. കുംഭം രാശിയിൽ നിൽക്കുന്ന രാഹുവിന്റെ ദശാകാലം 
 33. മീനം രാശിയിൽ നിൽക്കുന്ന രാഹുവിന്റെ ദശാകാലം