രിക്താഷ്ടമീവിഷ്ടികൾ

രിക്താതിഥികളും, അഷ്ടമിയും, വിഷ്ടിക്കരണവും ശുഭകർമ്മങ്ങൾക്ക്‌ വർജ്ജിക്കണം. രിക്താതിഥികളെന്നാൽ നന്ദാ - ഭദ്രാ - ജയാ - രിക്താ - പൂർണ്ണാ - എന്നും പ്രദിപദം മുതൽ പഞ്ചമിയോളവും, ഷഷ്ടി മുതൽ വീണ്ടും ദശമിയോളവും; വീണ്ടും ഏകാദശി മുതൽ വാവുവരേയും കണക്കാക്കുമ്പോൾ രിക്താവരുന്ന തിഥികളാണ് രിക്താദോഷമുള്ള തിഥികൾ. ഇതിൽ ഭദ്രക്കു പന്തം എന്നു പറഞ്ഞുവരന്നു. ഇപ്രകാരം രിക്താവരുന്ന തിഥികളായ പൂർവ്വാപരപക്ഷങ്ങളിലെ ചതുർത്ഥി നവമി ചതുർദശി തിഥികളും, രണ്ടു പക്ഷത്തിലേയും അഷ്ടമിയും എല്ലാ മുഹൂർത്തങ്ങൾക്കും വർജ്ജിക്കണം.

നന്ദാ ഭദ്രാ ജയാ രിക്താ പൂർണ്ണേതി തിഥയക്രമാൽ
മുഹുർ മുഹുർ വിപശ്ചിൽഭിഃ കഥിതാഃ പ്രഥമാദികാഃ
ചതുർദശ്യൗ ചതുർത്ഥ്യൗച നവമ്യൗ പാർവ്വണി തഥാ
അഷ്ടമ്യൗച വിശേഷണ വർജനിയാ ശുഭേഖിലെ

എന്നിങ്ങനെ ശാസ്ത്രവിധി.

പൂർവ്വപക്ഷത്തിൽ ചതുർത്ഥീ ഏകാദശി തിഥികളുടെ പൂർവ്വാർദ്ധത്തിലും അപരപക്ഷത്തിൽ തൃതീയ ദശമി തിഥികളുടെ ഉത്താരാർദ്ധത്തിലും സപ്തമിചതുർദശികളുടെ പൂർവ്വാർദ്ധത്തിലും 30 നാഴിക വിഷ്ടിക്കരണമാണ്. ഇതു മുഹൂർത്തങ്ങൾക്ക് വർജ്ജിക്കണം.

ശുക്ലാഷ്ടമീപഞ്ചദശ്യോഃ വിഷ്ടീരൂത്തരെ
ഏകാദശീചതുർത്ഥ്യോശ്ച കൃഷ്ണേതൽപ്രാക്തിഥീഷ്വപി

എന്നതിന് ശാസ്ത്രം. 

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.