ചൊവ്വാദശയിലെ ശുക്രന്റെ അപഹാരകാലം

യുധി ജനിതവിമാനോ വിപ്രവാസസ്സ്വദേശാ-
ദ്വസുഹൃതിരപി ചോരൈർവ്വാമനേത്രാപരാധഃ
പരിജനപരിഹാനിർജായതേ മാനവാനാ-
മപഹരതി യദായുർഭൗമജം ഭാർഗ്ഗവേന്ദ്രഃ

സാരം :-

ചൊവ്വാദശയിലെ ശുക്രന്റെ അപഹാരകാലം യുദ്ധത്തിൽ ജയവും തന്നിമിത്തം ബഹുമാനവും അന്യദേശവാസവും കള്ളന്മാർ നിമിത്തം ധനനഷ്ടവും ഭാര്യയ്ക്ക് അപരാധവും ഭൃത്യജനങ്ങൾക്ക്‌ നാശവും മറ്റു ദോഷങ്ങളും വസ്ത്രാദ്യലങ്കാരവും, സുഖവും, ധനം, സ്ത്രീസുഖം, ഭാര്യാവിരോധം, ബന്ധുക്കളിൽ നിന്നു ധനലാഭം മുതലായ ഗുണങ്ങളും ഫലമാകുന്നു. ദോഷശാന്ത്യർത്ഥം വെളുത്ത പശുവിനേയും എരുമയേയും ദാനം ചെയ്കയും ശാന്തിഹോമം കഴിപ്പിക്കുകയും വേണം.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.