പത്താം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്ന രാഹുവിന്റെ ദശാകാലം

മാനസ്ഥിതസ്യാപി ദശാവിപാകേ
രാഹോഃ പ്രവൃത്തിം ലഭതേ മനുഷ്യഃ
പുരാണധർമ്മശ്രവണൈശ്ച ഗംഗാ-
സ്നാനാദിഭിർവ്വാ സമുപൈതി പുണ്യം.

സാരം :-

പത്താം ഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്ന രാഹുവിന്റെ ദശാകാലം വിചാരിക്കുന്ന കാര്യത്തിന് സാദ്ധ്യവും പ്രവൃത്തിഗുണവും ഭാഗവതാദിമഹാപുരാണങ്ങളും ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളും ഇതിഹാസങ്ങളും വായിച്ചുകേൾക്കുകയും ഗംഗാദിപുണ്യതീർത്ഥസ്നാനങ്ങൾ ചെയ്കയും തന്നിമിത്തം പുണ്യം സമ്പാദിക്കുകയും ചെയ്യും.

സൗമ്യര്‍ക്ഷഗശ്ചേൽ ഫലമേവമേവ
പാപർക്ഷഗശ്ചേദ്വിപരീതമേതൽ
പാപാന്വിതോ വാ യദി നഷ്ടപുത്ര-
ദാരാദികഃ പാപഗൃഹേƒഭിശസ്തഃ

സാരം :-

രാഹു പത്താം ഭാവത്തിൽ ശുഭരാശിയിൽ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ മേൽപ്പറഞ്ഞ ശുഭഫലങ്ങൾ തന്നെ അനുഭവിക്കും.

പാപരാശിയിൽ പാപഗ്രഹത്തോടുകൂടി പത്താംഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്ന രാഹുവിന്റെ ദശാകാലം ഭാര്യാപുത്രാദികൾക്ക് നാശവും ലോകാപവാദവും തന്നിമിത്തം ഉണ്ടാവുന്ന ദൂഷ്യങ്ങളും മറ്റു അനിഷ്ടഫലങ്ങൾ തന്നെ അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യും.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.