കളരി പ്രതിഷ്ഠ

സൗമ്യദ്വാരസ്യ പശ്ചാദ്‌ ധനദദിശി ഗുരൂൻ
ദക്ഷിണെ വിഘ്നരാജം
നൈരൃത്യാം ചണ്ഡികാഖ്യാം വരുണദിശി തഥാ
നാരസിംഹം ച തദ്വത്
വായവ്യാം ഭൈരവാഖ്യാം വടുകപദയുതാം
ചോത്തരേ ഭദ്രകാളീം
ഐശാന്യാം വാസ്തുനാഥം ത്വഭിമതമുദരെ
ദൈവതം തദ്ഖളൂര്യാം.

സാരം :- 

കളരി പ്രതിഷ്ഠയിങ്കൽ വടക്ക് ദിക്കിൽ ഗുരുവിനേയും തെക്ക് ഭാഗത്ത് ഗണപതിയേയും നിരൃതികോണിൽ ചണ്ഡികാദേവിയേയും പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത് നരസിംഹമൂർത്തിയേയും വായുകോണിൽ വടുകഭൈരവനേയും അതിനു വടക്ക് ഭാഗത്തായി ഭദ്രകാളിയേയും ഈശാനകോണിൽ വാസ്തുപുരുഷനേയും കളരിയ്ക്കകത്തായി ഇഷ്ടദേവതയേയും പ്രതിഷ്ഠിയ്ക്കണം.

വിദ്യാഭ്യാസം, ജോലി, മുഹൂർത്തം, വിവാഹം, വിവാഹപൊരുത്തം, പ്രണയം, സന്താനലാഭം, കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങള്‍, ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നങ്ങള്‍, മാനസീക പ്രശ്നങ്ങള്‍, ഗൃഹ ദോഷം, ശത്രുദോഷം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം പരിഹാരങ്ങള്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്നു. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് വിളിക്കുക, കിരണ്‍ജി, Phone :-8589090838 ...... or....... 9447090838 ..... or ...planetkodungallur@gmail.com ..... or ..... WhatsApp Number :- 9447090838


പാരമ്പര്യ ജ്യോതിഷ വിധിപ്രകാരം "ജാതകം" എഴുതി നൽകുന്നതാണ്.