പ്രതിപദത്തുന്നാൾ (പ്രഥമ) ജനിക്കുന്നവൻ

ദേവപൂജാരതഃ പ്രാജ്ഞശ്ശില്പവിദ്യാവിശാരദഃ
മന്ത്രാഭിചാരകുശലഃ പ്രതിപത്തിഥിജോ നരഃ

സാരം :- 

പ്രതിപദത്തുന്നാൾ (പ്രഥമ) ജനിക്കുന്നവൻ ദേവപൂജയിൽ താൽപര്യമുള്ളവനായും അറിവുള്ളവനായും ശില്പശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിപുണനായും മന്ത്രവാദത്തിലും ആഭിചാരകർമ്മത്തിലും സാമർത്ഥ്യം ഉള്ളവനായും ഭവിക്കും.